Slovenská diabetologická spoločnosť

Editorial

 

Milí návštevníci webovej stránky, 

zložka Odborná zóna webovej stránky SDS bola vytvorená na zlepšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov. Zámerom tejto webovej stránky nie je poskytovať konkrétne diagnostické a liečebné rady, či odporúčania. Je dôležité, aby ste sa v jednotlivom prípade spoliehali  predovšetkým na rady Vašich ošetrujúcich lekárov, ktorí Vám poradia najvhodnejší postup, ktorý zodpovedá Vášmu zdravotnému stavu. 

MUDr. Vladimír Uličiansky   

 

Marián Mokáň, Emil Martinka, Peter Galajda: Diabetes mellitus
a vybrané metabolické ochorenia

Z predslovu 

V súčasnosti nie je v medicíne odbor, ktorý by neprinášal každý deň nové a nové poznatky. Diabetológia patrí medzi tie najintenzívnejšie, čo sa týka nových vedeckých objavov, závažných záverov, rýchlo vznikajúcich a meniacich sa odporúčaní a hlavne rýchlo napredujúcich zmien v liečbe a medicínskej starostlivosti o diabetického pacienta. Pri správnom postupe diabetológa, včasnej odbornej spolupráci lekárskych odborníkov iných odborov so zreteľom na vývoj diabetických komplikácií, zdravotníckeho personálu a hlavne edukácii, sebadisciplíne a vlastnej zodpovednosti pacienta, dokážeme zastaviť progresiu cukrovky, môžeme čestne viesť boj s chorobou a priblížiť kvalitu života a zdravia pacienta s cukrovkou čo najbližšie k zdravému jedincovi. 
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

 

 Vladimír Uličiansky: Algoritmus liečby diabetes mellitus 2. typu

"Je lepšie zažať malé svetielko, ako nariekať na tmu." Konfucius

Z predslovu

Ako liečiť diabetes mellitus podľa najnovších vedeckých poznatkov? Monografia Algoritmus liečby diabetes mellitius 2. typu sa snaží riešiť tento problém. Autor vytvoril novú koncepciu publikácie, ktorá je vo viacerých úrovniach. Prvú úroveň predstavuje široká propedeutika medicíny (nielen vnútorného lekárstva) s pohľadom na filozofické, etické, psychologické a právne aspekty medicíny. Ďalej autor rozoberá princípy medicíny dôkazov, jej nástroje z klinickej epidemiológie a štatistiky a využitie algoritmov v klinickej praxi. Druhá úroveň vychádza z algoritmu práce lekára, pričom v jeho jednotlivých bodoch sú postavené otázky vychádzajúce z klinickej praxe. Na tretej úrovni je snaha o odpovede na otázky na základe súčasných poznatkov lekárskej vedy. 
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.., FRCP Edin

Zbynek Schroner Vladimír Uličiansky: Liečba diabetes mellitus založená na účinku inkretínov
Zo súhrnu - kľúčové údaje
Liečba založená na účinku  inkretínov predstavuje úplne novú stratégiu, ktorá   rozširuje   možnosti liečby takého závažného ochorenia akým nesporne je DM 2. typu. Táto liečba má pozitívny vplyv aj na také   etiopatogenetické činitele vzniku a rozvoja DM 2. typu (redukovaný inkretínový efekt, zvýšená sekrécia glukagónu) , ktoré sa nám doterajšími liečebným možnosťami nepodarilo ovplyvniť.   Výsledky klinických štúdií, ale aj poznatky z bežnej klinickej praxe u prípravkov založených na účinku inkretínov,  ktoré sú už dostupné na trhu zatiaľ ukazujú, že táto  terapia je nielen účinná, ale aj bezpečná a dobre tolerovaná.  
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.