Slovenská diabetologická spoločnosť

MODRÝ KRUH - aktivita v rámci Národného diabetologického programu

MODRÝ KRUH
Edukatívny projekt podpory prevencie diabetes mellitus 2. typu
na základných školách 

Partneri projektu 
  • Slovenská diabetologická spoločnosť  – odborný garant a gestor projektu
  • Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie – partner projektu
  • Farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk  Slovakia s r.o.– iniciátor a sponzor projektu
  • Agentúra Neuropea - organizátor a koordinátor projektu

Popis projektu
1.1.                 Východisková situácia
Súčasné spoločenské prostredie a životný štýl tzv. západnej civilizácie prinášajú mnohé zdravotné riziká vo forme tzv. civilizačných ochorení. Svedčí o tom výrazný nárast výskytu cukrovky, srdcovo-cievnych, ale aj onkologických ochorení, ktoré sa stávajú veľkou spoločenskou záťažou nielen európskych krajín. Jednou z prioritných oblastí zdravotnej politiky Európskej únie v posledných období je práve ochorenie diabetes mellitus, známe ako cukrovka. Výskyt ochorenia totiž v posledných rokoch zaznamenáva  prudký rast a dnes sa odhaduje, že každý 10. človek vo veku nad 40 rokov má vyššiu hladinu cukru v krvi. Aj na Slovensku je situácia alarmujúca. V súčasnosti trpí týmto ochorením na Slovensku vyše 340 tisíc ľudí.
Existujú dve základné formy cukrovky. Jedna je známa ako diabetes mellitus 1. typu, alebo aj ako detská cukrovka, keďže jej výskyt je hlavne v detskom veku a nie je úplne známe aké faktory sú hlavné pri jej vzniku. Až 90% prípadov cukrovky je však tzv. diabetes mellitus 2. typu, ktorý sa vzniká pomaly a postihuje dospelých ľudí v dôsledku  nezdravého životného štýlu, spojeného s nedostatkom pohybu a konzumáciou nezdravých kalorických potravín s vysokým obsahom jednoduchých cukrov a nasýtených tukov.
Napriek pokrokom v medicíne a široko dostupnej liečbe cukrovky je toto ochorenie žiaľ stále neliečiteľné a pacienti sú odkázaní na celoživotnú liečbu tabletkami, či inzulínovými injekciami, čo predstavuje nesmiernu záťaž pre pacientov, ale aj pre zdravotný systém a ekonomiku krajiny vo všeobecnosti.

 

1.2.                Hlavný cieľ projektu
Zmiernenie dopadu cukrovky na obyvateľov a zdravotný systém krajiny, nespočíva len v zabezpečení dostupnej liečby a zvyšovaní kvality života pacientov, ale najmä v účinnej prevencii ochorenia. Preto si projekt Modrý kruh kladie za cieľ v dlhodobom aspekte prispieť k zníženiu výskytu diabetes mellitus 2. typu, ktorého vznik je podmienený práve a jedine životným štýlom moderného človeka. Zlé životné návyky dospelých sa pritom zákonite prenášajú aj na mladšiu generáciu, čím sa vytvárajú predpoklady pre vznik ochorenia aj u mladšej generácie. Preto sa projekt Modrý kruh zameriava práve na deti vo veku, kedy sa formujú ich životné postoje a návyky, oboznamujú sa s fungovaním ľudského tela a zákonitosťami spoločenského života.
Ambíciou projektu Modrý kruh je motivovať deti na základných školách k aktívnemu prístupu v spoznávaní príčin a následkov cukrovky, ktoré budú vedieť aplikovať vo svojom ďalšom živote, ale aj šíriť tieto poznatky ďalej vo svojom okolí – v rodine, medzi kamarátmi, známymi. Namiesto pasívnej edukácie detí formou prednášok na vyučovacích hodinách, ich aktívne zapojíme do hľadania pravdy, súvislostí a možností využitia nových poznatkov v každodennom živote.
Projekt predstavuje platformu, ktorá využíva prirodzenú detskú zvedavosť a hravosť na získavanie poznatkov a budovanie správnych životných návykov. Deti venujú vyššiu pozornosť svojmu okoliu, nenásilnou a hravou formou zisťujú zásady zdravého životného štýlu, pátrajú po príčinách vzniku cukrovky, jej dôsledkov, ale najmä prevencie.
 
Adresátom je ich okolie – učitelia, rodina, kamaráti, známi, či odborníci, s ktorými hľadajú odpoveď na zásadnú a najčastejšiu detskú otázku „prečo?“
 
Záujem detí zároveň apeluje na prístup dospelých a rodičov k vlastnému zdraviu.


Stiahnite si

application/pdf
Modry kruh 10_november 2012.pdf
MODRÝ KRUH pozvánka na 10.11.2012 Bratislava - Avion