Slovenská diabetologická spoločnosť

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Náplňou odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je

 • epidemiológia
 • prevencia
 • depistáž
 • diagnostika
 • liečba
 • rehabilitácia
 • posudková a konziliárna činnosť
 • prognóza
 • dispenzarizácia
 • edukácia,
 • ďalšie vzdelávanie lekárov
 • vedecko-výskumná činnosť

Pre hromadný výskyt a riziko predčasnej mortality je v popredí záujmu odboru

 • diabetes mellitus
 • dyslipoproteinémia
 • obezita
 • metabolický syndróm u pacientov s kumuláciou rizikových faktorov aterosklerózy

Odbor sa zaoberá aj ostatnými metabolickými ochoreniami, kde sa tiež prelína so špecializačným odborom vnútorné lekárstvo a pediatria. Starostlivosť sa venuje pacientom, ktorých základnou súčasťou komplexnej liečby sú režimové opatrenia, vhodná diéta a primeraná fyzická aktivita. Dlhodobé dodržiavanie diéty je v popredí liečby chorobného stavu, a aj v prevencii jeho komplikácií sa treba zamerať často na osobitne náročnú zmenu vo výžive.
Hlavné úlohy odboru sú totožné s úlohami Národného diabetologického programu a zásadami Saint-Vincentskej deklarácie.

Predmetom záujmu diabetológie a chorôb látkovej premeny a výživy je 

 • prevencia vzniku a rozvoja diabetes mellitus, poruchy glukózovej tolerancie, hraničných stavov porúch glukózovej tolerancie, dyslipoproteinémií a ostatných metabolických chorôb u rizikových osôb, resp. skupín obyvateľstva. Ide najmä o prevenciu a liečbu obezity a metabolického syndrómu, edukačnou a ekonomickou podporou racionálnej výživy a propagáciou pohybovej aktivity, vedúcej k zmene životného štýlu všeobecnej populácie 
 • včasná diagnostika, racionálna liečba a komplexný manažment diabetu, dyslipoproteinémií, metabolického syndrómu, obezity, arteriálnej hypertenzie, ischemickej choroby srdca a ďalších kardiovaskulárnych komplikácií súvisiacimi so základnou metabolickou poruchou použitím moderných diagnostických  (vrátane molekulárno-biologických postupov) a liečebných prostriedkov. Dôležitou súčasťou činnosti odboru je edukácia pacientov 
 • vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality života chorých na diabetes mellitus, dyslipoproteinémie a choroby látkovej premeny zavedením trvalej edukácie a efektívnej zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o integráciu chorých do spoločnosti 
 • uskutočňovanie prevencie chronických komplikácií diabetu, včasných prejavov aterosklerózy, čo sa prejaví ekonomicky znížením morbidity a mortality. To predpokladá najmä zavádzanie moderných vedeckých poznatkov do praxe a vybavenie pracovísk a chorých potrebnou technikou 
 • príprava lekárov v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, resp. v špecializácii detská endokrinológia a diabetológia, sestier v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov, asistentov výživy v špecializačnom odbore liečebná výživa
 • diagnostika a liečba porúch výživy spojených s neadekvátnym príjmom potravy, a to z hľadiska kvantitatívneho alebo kvalitatívneho (obezita, dlhodobé či krátkodobé malnutričné stavy, deficit niektorých nutričných faktorov) 
 • diagnostika a liečba metabolických porúch vrodených, získaných a nutričných zmien, ktoré sa dajú významne ovplyvniť diétou (primárne a sekundárne malabsorpčné stavy) 
 • spoluúčasť dietológa na presadzovaní zásad správnej výživy populácie
 • výskum, ktorý sa zameriava najmä na vyhľadávanie chorých, klinickú, laboratórnu a molekularno-biologickú diagnostiku, ako aj na prevenciu a liečbu diabetu, dyslipoproteinémií, obezity a metabolického syndrómu vrátane ich komplikácií.
  Výskum je zameraný aj na otázky správnej výživy chorých a zdravých.
  Výskumná činnosť sa zameriava na identifikáciu genetických a enviromentálnych faktorov podmieňujúcich patogenézu obezity, metabolického syndrómu, diabetu 1. a 2. typu (vrátane monogénnych foriem cukrovky). 
  V patogenéze diabetu 2. typu ide hlavne o faktory podmieňujúce rozvoj inzulínovej rezistencie (metabolický syndróm) ako aj deficit sekrécie inzulínu. 
  Výskum sa tiež zameriava na identifikáciu rizikových faktorov a patogenézu rozvoja diabetických komplikácií.
  Odbor musí udržiavať čo najužší výskumný kontakt s ostatnými experimentálnymi odbormi, vnútorným lekárstvom resp. pediatriou a inými odbormi medicíny 
 • vedecké poznatky z teoretických a experimentálnych odborov (s osobitným akcentom na najnovšie poznatky molekulárnej medicíny) ako aj ostatných klinických odborov musí čo najrýchlejšie overovať v klinickom výskume a urýchlene prenášať do každodennej liečebno–preventívnej činnosti.