Slovenská diabetologická spoločnosť

Sekcia praktických diabetológov

Poslaním Sekcie praktických diabetológov SDS je pracovať so špeciálnym zameraním na riešenie komplexných problémov diabetologickej praxe.  Táto sekcia

  • napomáha pri aplikácii najnovších vedeckých poznatkov odboru do ambulantnej praxe 
  • pravidelne organizuje odborné podujatia, zamerané na organizačno-metodické problémy spojené s diabetologickou praxou ako aj na aplikáciu nových vedeckých poznatkov do diagnostických a terapeutických postupov v ambulantnej praxi 
  • pomáha riešiť všetky organizačné, odborné aj legislatívne problémy ambulantnej praxe v odbore
  • komunikuje so zdravotnými poisťovňami, ministerstvom zdravotníctva a inými zdravotníckymi autoritami
  • obhajuje záujmy a potreby praktických diabetológov a detských endokrinológov  diabetológov 
  • v spolupráci s inými organizáciami (SLÚŠ, ASL, SLK) navrhuje a pripomienkuje zmluvy so zdravotnými poisťovňami
  • spolupracuje pri príprave štandardov certifikácie ambulantnej starostlivosti v odbore
  • spolupracuje pri vypracovaní katalógu výkonov v odbore
  • kategorizácii liekov a zdravotníckych pomôcok a pod. 

Na zasadaní výboru SPD SDS dňa 25. mája 2016 v Košicicach bol zvolený nový predseda a vedecký sekretár SPD SDS:

Predseda sekcie: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Vedecká sekretárka: MUDr. Tatiana Kupcová

Členovia:

MUDr. Noman Ehsan

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

MUDr. Ľubomír Barák, PhD.

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA


Stiahnite si

application/pdf
SDS_vnutorna smernica SPD_well.pdf
Sekcia praktických diabetológov, vnútorná smernica
application/vnd.ms-excel
Vykazovanie výkonov_konsenzus vo VšZP 2015_revizia_definitivum.xls
Vykazovanie výkonov VšZP od 1.2.2015