Slovenská diabetologická spoločnosť

Návrh nariadenia vlády MZ SR č. SO8327-OL. Právny názor

Návrh však nezaradil diabetológiu medzi špecializačné odbory, do ktorých alebo z ktorých je možné započítanie častí špecializačného štúdia lekárov. Diabetológia nie je obsiahnutá v časti A prílohy č. 4a Návrhu, ktorá obsahuje odbory, do ktorých je možné započítať časť špecializačného štúdia z iných odborov. Rovnako diabetológia nie je uvedená ani v časti B prílohy č. 4a Návrhu, ktorá obsahuje odbory, z ktorých je možné započítať časť špecializačného štúdia do odborov uvedených v časti A prílohy č. 4a Návrhu.
Takúto navrhovanú úpravu považujem za veľmi prekvapivú, nakoľko zo všetkých 54 špecializačných odborov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 Nariadenia 296/2010 v časti A písm. a) b) a c), nebolo do prílohy č. 4a Návrhu zaradených iba 7 špecializačných odborov, medzi ktorými je aj diabetológia. V prípade prijatia Návrhu v tomto znení by týchto 7 špecializačných odborov vôbec nemohlo využiť započítanie špecializačného štúdia.
Takýto stav znevýhodňuje špecializačný študijný program v špecializačnom odbore diabetológia (a ďalších šiestich odboroch), nakoľko študenti, ktorí začnú štúdium v inom špecializačnom odbore, sa nebudú preraďovať na štúdium diabetológie, aj keby tento odbor bol pre nich atraktívnejší, nakoľko by sa im neuznalo dovtedy absolvované špecializačné štúdium z iného odboru. Tiež by takýto stav znevýhodnil tých lekárov, ktorí by mali záujem popri diabetológii rozšíriť svoju špecializáciu aj o iný odbor, nakoľko zo špecializačného štúdia diabetológie by sa im takisto nezapočítala žiadna časť.
Za najefektívnejšie riešenie tohto stavu považujem spracovanie a zaslanie pripomienok do prebiehajúceho pripomienkového konania č. S08327-OL-2015 k Návrhu, v rámci ktorých by bol doplnený špecializačný odbor diabetológia do časti A a aj do časti B Prílohy č. 4a Návrhu.

Vyjadrenie na žiadosť SDS.
Právnická kancelária Polakovič and Partners
pracujúca v zdravotníckom práve a spolupracujúca na tvorbe legislatívy v zdravotníctve


Reagovať