Slovenská diabetologická spoločnosť

Návrh nariadenia vlády MZ SR č. SO8327-OL. Pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) do medzirezortného pripomienkového konania

Bod 1.

Do prílohy č. 4a časti A vložiť nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“

Zmeniť označovanie doterajších bodov 6 až 47 na body 7 až 48.

Odôvodnenie:

Diabetológia je jedným z 54 špecializačných odborov, ktoré sú vymenované v prílohe č. 3 časť A písm. a), b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 296/2010“), v ktorých je možné podľa slovenského právneho poriadku získať odbornú spôsobilosť formou špecializačného štúdia, pričom špecializačné štúdium v odbore diabetológia je zo strany lekárov bežne realizované a využívané.

Považujeme za nekoncepčné a diskriminačné, aby tento odbor bolo možné formou špecializačného štúdia študovať, pričom podľa navrhovanej novely Nariadenia č. 296/2010 by tomuto odboru neboli priznané práva na započítanie špecializačného štúdia, na rozdiel od prevažnej väčšiny iných odborov, ktorým má byť podľa § 71a a prílohy č. 4a časti A a B právo na započítanie časti absolvovaného špecializačného štúdia priznané.

Diabetológia ako špecializačný odbor síce v súčasnosti nie je výslovne uvedená v prílohe V. bode 5.1.3. Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „Smernica 2005/36/ES“), podľa článku 26 Smernice 2005/36/ES sa však očakáva, že postupne bude dochádzať k postupnému zaraďovaniu nových lekárskych špecializácií, ktoré budú realizované formou aktualizácie Smernice 2005/36/ES.

Súčasne tiež Článok 23 ods. 6 Smernice 2005/36/ES uvádza postup vzájomného uznávania dokladov o vykonaných kvalifikáciách, ktoré nie sú uvedené v prílohe V body 5.1.3. a ktoré boli vydané štátnym príslušníkom členských štátov. To znamená, že samotná Smernica 2005/36/ES pripúšťa existenciu kvalifikačných odborov, ktoré nie sú zatiaľ zaradené do prílohy V. bodu 5.1.3 a samotným lekárom s takýmito kvalifikáciami priznáva rovnaké postavenie ako v prípade lekárov, ktorých špecializačné kvalifikácie sú v prílohe V. bode 5.1.3. výslovne uvedené.

Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že nezaradenie diabetológie do prílohy č. 4a časti A a časti B by znamenalo bezdôvodnú diskrimináciu v rámci postupu vzájomného uznávania a započítavania špecializačného štúdia a špecializačných odborov, ktorá by bola v rozpore so zásadami zadefinovanými v Smernici 2005/36/ES a mohla by priamo ohroziť rozsah špecializačného vzdelávania lekárov v tomto odbore.


Bod 2.

Do Prílohy č. 4a časti B vložiť nový deviaty bod, ktorý znie:

„9. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010 “

Zmeniť označovanie doterajších bodov 9 až 79 na body 10 až 80.

Odôvodnenie:

Rovnaké ako v bode 1 vyššie.

Súhlasím
Pridal: MUDr. Marek Macko (17.11.2015 22:03:16)
S pripomienkami súhlasím. Kiež by boli vyslyšané!


Reagovať