Slovenská diabetologická spoločnosť

Problematika vzdelávania v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačný odbor diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy je v súčasnosti samostatný špecializačný odbor a toto postavenie sa nebude meniť ani v pripravovanej novele Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá neobsahuje žiadnu zmienku o spájaní odborov Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Vzhľadom na súčasný stav vzdelávania v diabetológii sa treba rozhodnúť pre dve možnosti ako ďalej.
1. V terajšej forme diabetológia nie je tzv. smernicový odbor podľa smernice 2005/36/ES, ktorého diplom by bol automaticky uznaný v EÚ. Aby sa stal smernicový je potrebná žiadosť o zaradenie diabetológie medzi automaticky uznávané odbory minimálne u 2/5, t. j. 12 členských krajín EÚ, realizujúcich tento špecializačný program ako samostatný. Táto možnosť je pre nás nereálna, pretože za posledných 10 rokov nedošlo k navýšeniu požadovaného počtu členských štátov EÚ, naopak aj v ČR došlo k spojeniu odborov diabetológia a endokrinológia.
Požiadavka rešpektovať historické špecifiká krajiny na vzdelávanie, t.j. zachovať diabetológiu ako samostatný nesmernicový odbor, má však aj svoje dôsledky pre vzdelávanie.
a) Takýto odbor neposkytuje výhody automatického uznávania kvalifikácie. To znamená, že v EÚ jeho uznávanie podlieha porovnávaniu rozsahu a obsahu štúdia so štandardami v jednotlivých krajinách únie príslušným kompetentným orgánom, ktorý môže napr. znovu vyžadovať špecializačnú skúšku po doplnení chýbajúcej praxe a zdravotníckych výkonov. Obrazne povedané rovnaký postup ako u žiadateľov z nečlenských krajín únie.
b) Na takýto odbor sa dôsledkom skrátenia požadovaného rozsahu štúdia nevzťahuje tzv. čiastočná výnimka možnosti započítania časti absolvovaného štúdia po získaní diplomu ako v prípade smernicových odborov. V praxi to znamená, že keď si absolvent diabetológie z pracovných dôvodov potrebuje doplniť vzdelanie v inom špecializačnom odbore musí ho absolvovať v celom rozsahu.
c) Naviac dochádza ku selektívnej diskriminácii absolventov špecializačného štúdia, ktorí získali diplom podľa podmienok platných po vstupe Slovenska do EÚ (t.j. absolvovali štúdium po spoločnom internistickom kmeni), a na ktorých sa tieto obmedzenia plne vzťahujú.

2. V súčasnosti jedinou možnosťou zaradenia odboru diabetológia medzi automaticky uznávané kvalifikácie, a tým odstránenie vyššie uvedených obmedzení, je spojenie vzdelávania v odboroch endokrinológia a diabetológia, ako je to v rozhodujúcich krajinách EÚ (Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia), ale aj Švajčiarsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Česká republika, Chorvátsko a pod.
Nejde o spájanie odborov, ale o spoločné špecializačné vzdelávanie v odbore s označením „endokrinológia a diabetológia“ pri zachovaní modelu dvoch samostatných zdravotníckych odborov (samostatné ambulancie, samostatné kódy pre výkony, samostatné odborné spoločnosti, samostatné katedry) a pri zachovaní platnosti doteraz získaných špecializácií pre výkon zdravotnej praxe aj do budúcnosti formou zákonnej normy.
Aby sa tieto podmienky zabezpečili je potrebné pripraviť nový minimálny štandard s následným schválením Akreditačnou komisiou MZ SR, zabezpečiť zápis nového odboru do príslušnej smernice Európskeho parlamentu, upraviť niekoľko zákonných noriem a opakovane jednať na úrovni MZ SR a zdravotných poisťovní. Ide o dlhodobý akreditačný proces, ktorý môže trvať až 5 rokov, kým môžu vzdelávacie inštitúcie požiadať o akreditáciu nového špecializačného programu.


Reagovať