Slovenská diabetologická spoločnosť

Záznam zo 102. zasadnutia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky konaného 10. novembra 2015

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie - t.j. návrh je v procese pripomienkovania.


Reagovať