Slovenská diabetologická spoločnosť

Zásadné pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti k nariadeniu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 296/2010 Z.z o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Dané pripomienky boli odoslané na MZ SR.


Reagovať