Slovenská diabetologická spoločnosť

Žiadosť o pracovné stretnutie s pripomienkou k materiálu Vyhláška MZ SR 127/2014 - dispenzarizácia

Keďže problémy súvisiace s aktuálnou situáciou v diabetológii, ktorých podstatnú časť tvorí aj vyššie
definovaná Vyhláška MZSR sa stupňujú a vedú až k petičným aktivitám, čo rozhodne neprispieva
k pokojnej atmosfére práce lekárov, požiadavkám pacientov, ani optimálneho riešenia problematiky
diabetologie, dovoľujem si Vás požiadať o stretnutie k tejto téme, na ktorom predstavitelia SDS budú
požadovať aby sa ako dispenzarizujúci lekár pri dospelých diabetikoch uvádzal iba lekár
s odbornosťou „diabetológ“ a aby sa iné odbornosti so zoznamu dispenzarizujúcich lekárov
z materiálu – Vyhláška MZSR 127/204 vyškrtli.
s úctou
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
za Výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti


Reagovať