Slovenská diabetologická spoločnosť

Základné informácie zo schôdze Výboru SDS a zástupcov aktivity "Stanovisko odborníkov"

Za hlavné ciele a priority sa považujú Výborom definované ciele, ktoré už boli uvedené aj v predošlých komunikáciách a mnohé z nich už boli aj oficiálne potvrdené príslušnými inštitúciami:
• zotrvanie samostatných medicínskych odborov, t.j. samostatnej diabetológie a samostatnej endokrinológie so zachovaním samostatných ambulancií, samostatných odborných spoločností a samostatných Výučbových základní (Katedier). (Tento cieľ už bol potvrdený na úrovni MZSR a Výučbových základní).
• zachovanie platnosti doteraz získaných špecializácií pre výkon medicínskej praxe a samostatných kódov pre výkony aj do budúcnosti bez potreby dorábať si u diabetológa atestáciu z endokrinológie a naopak. Je potrebné akceptovať, že v prípade vzniku spoločnej špecializačnej prípravy bude pridaný aj nový spoločný kód. Doterajšie samostatné kódy (050 a 062) však aj naďalej ostanú zachované a to až do prirodzeného ukončenia praxe posledného lekára diabetológa resp. endokrinológa so samostatnou atestáciou. Podľa vyjadrenia zástupcu UDZS je táto požiadavka garantovaná Ústavou SR (Tento cieľ už bol potvrdený na úrovni MZSR a UDZS, viď Príloha 11 ).
• rovnocenné postavenie súčasných diabetologických a nových endokrinologicko-diabetologických ambulancií vo všetkých aspektoch výkonu zdravotnej praxe v diabetológii, obzvlášť vo vzťahu ku zdravotným poisťovniam (Podľa vyjadrenia zástupcu ZP nie je dôvod očakávať negatívny dopad na už zazmluvnených poskytovateľov v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a špecializačnom odbore endokrinológia., Príloha 11).
• dosiahnuť, aby až do príchodu prvého absolventa spoločnej atestácie bol dispenzarizujúcim lekárom pacientov s diabetes mellitus výlučne diabetológ. Výbor SDS na tomto cieli pracuje (viď bod Ad3)
• formou výnimky dosiahnuť aby v prípade záujmu uchádzača so samostatnou atestáciou z diabetológie doplniť si kvalifikáciu z endokrinológie alebo iného odboru, bola započítaná doterajšia špecializačná príprava (Táto otázka je na podnet Výboru SDS v stave právnej analýzy).


Reagovať