Slovenská diabetologická spoločnosť

8) Problematika vzdelávania v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Vážené kolegyne a kolegovia;
Znovu nastal čas, keď sa problematika vzdelávania v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej diabetológia) stala témou dňa v našej diabetologickej obci. Preto mi dovoľte bližšie objasniť situáciu, ktorá nastala a pokúsiť sa vysvetliť veci, o ktorých sa v súčasnosti búrlivo diskutuje.
Pri vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) bolo veľmi dôležité zabezpečiť kompatibilitu nášho vzdelávania s európskym priestorom, ktorý by umožňoval možnosť automatického uznania pregraduálneho vzdelania v regulovanom povolaní lekár, ako aj v postgraduálnom vzdelávaní v špecializovaných študijných odboroch, a tak aplikovať základný princíp voľného pohybu pracovníkov v EÚ. Aby mohlo dôjsť k zjednoteniu rôznych národných systémov presne sa definovali tzv. smernicové odbory podľa európskej smernice 2005/36/ES, ktorých diplom o absolvovaní špecializačného štúdia je automaticky uznaný v EÚ. Vtedy nastal problém vzdelávania v odbore diabetológia, pretože európsky systém túto problematiku riešil v odbore endokrinológia a diabetológia (napr. Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko) alebo len endokrinológia.
Na Slovensku sa v tom období po tlaku výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) a diabetologickej obce presadila požiadavka rešpektovať historické špecifiká krajiny na vzdelávanie, t. j. zachovať diabetológiu ako samostatný nesmernicový odbor. Kľúčovým argumentom bolo, že aj v niektorých iných pristupujúcich krajinách, ako je Česká republika, existuje takýto samostatný odbor, a že existuje reálna perspektívna možnosť splniť podmienku zaradenia diabetológie medzi samostatné a automaticky uznávané odbory, ak sa toto štúdium bude realizovať minimálne v 2/5 členských krajín EÚ.
Ďalší vývoj však išiel iným smerom. Nové krajiny únie ako Česká republika alebo Chorvátsko sa prispôsobili európskemu systému a vytvorili vzdelávanie v spoločnom odbore. Navyše rozšírením EÚ je v súčasnosti potrebných na splnenie podmienky samostatnosti vzdelávania v odbore diabetológia získať až 12 členských krajín. Aj na pôde MZ SR sme opakovane diskutovali, či môžeme pre presadenie samostatného odboru diabetológia v EÚ vôbec niečo urobiť. Keby sme chceli iniciovať tento proces zo strany Slovenska už skôr (formálne cestou oboch ministerstiev zdravotníctva aj školstva), museli by sme si zaistiť podporu ďalších krajín EÚ. A to minimálne ešte jednej, aby sa vôbec o tom začalo rokovať, pričom by sme si museli byť istí podporou odborných spoločností ďalších krajín EÚ a predovšetkým podporou Únie európskych špecialistov, v ktorom diabetológia ako nesmernicový odbor bohužiaľ nemá svojho zástupcu. Preto pre diabetológov táto najoptimálnejšia možnosť nie je v súčasnosti reálna.
Nedorozumenie v diabetologickej obci vyvolala aj súčasná novela Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Treba zdôrazniť, že diabetológia je v súčasnosti samostatný špecializačný odbor a toto postavenie sa nezmenilo ani v spomínanej novele, ktorá neobsahuje žiadnu zmienku o spájaní odborov endokrinológia a diabetológia. Nedorozumenie vyvolala príloha č. 4novely, ktorá sa však týka možnosti uznávania časti realizovanej praxe v absolvovanom odbore po zaradení do štúdia v novom odbore. Tu skutočne je uvedená endokrinológia a diabetológia nie. Prečo? Pretože sa to týka iba smernicových odborov a medzi ne endokrinológia patrí a diabetológia nie.
Čiže naďalej trvať na rešpektovaní historických špecifík krajiny na vzdelávanie, t. j. zachovať diabetológiu ako samostatný nesmernicový odbor, má však aj svoje dôsledky pre vzdelávanie.
a) Takýto odbor neposkytuje výhody automatického uznávania kvalifikácie. To znamená, že v EÚ jeho uznávanie podlieha porovnávaniu rozsahu a obsahu štúdia so štandardami v jednotlivých krajinách únie príslušným kompetentným orgánom, ktorý môže napr. znovu vyžadovať špecializačnú skúšku po doplnení chýbajúcej praxe a zdravotníckych výkonov. Obrazne povedané rovnaký postup ako u žiadateľov z nečlenských krajín únie.
b) Na takýto odbor sa podľa novelizovanej smernice 2013/55/EÚ nevzťahuje čiastočná výnimka možnosti započítania časti absolvovaného štúdia po získaní diplomu ako v prípade smernicových odborov. V praxi to znamená, že keď si absolvent diabetológie z pracovných dôvodov potrebuje doplniť vzdelanie v inom špecializačnom odbore, musí ho absolvovať v celom rozsahu.
Čiže dostali sme sa do situácie, keď ustupuje záujem mladej nastupujúcej generácie o toto štúdium, pretože dôsledkom potreby flexibility v zamestnaní v slovenskom zdravotníctve si často potrebujú doplniť vzdelanie v inom špecializačnom odbore. Nevraviac o tom, že hľadajú aj možnosti odchodu do zahraničia. Ak nebude záujem o štúdium, môže zaniknúť aj vzdelávanie v odbore, a tým sa ohrozí aj odbor samotný. Dá sa s tým niečo urobiť?
Môžeme síce existovať v rámci vzdelávania ako samostatný odbor, ale pokiaľ existuje EÚ, je tak veľmi ťažké odstrániť vyššie uvedené nevýhody. Spomínané obe smernice jasne limitujú naše možnosti a je prakticky nereálne ešte bojovať za nejaké osobitné výnimky pre našu krajinu. Po desiatich rokoch nového vzdelávania sme už v inom prostredí, keď existuje elektronický systém podávania žiadostí o uznanie kvalifikácie a systém varovania jednotlivých členských krajín EÚ o nesprávne vydaných diplomoch. Uznaním praxe v inom odbore sa skráti požadovaná dĺžka štúdia, a tým sa automaticky kontroluje, či zarátanie praxe bolo v súlade s príslušnou smernicou a uznanie praxe v nesmernicovom odbore sa považuje
za chybne vydaný diplom. Jednotlivé krajiny zodpovedajú za dodržiavanie uvedených bodov smernice a u nás za kontrolný systém dokonca zodpovedajú dokonca obe ministerstvá – školstva a zdravotníctva.
V súčasnosti tak jedinou reálnou možnosťou zaradenia odboru diabetológia medzi automaticky uznávané kvalifikácie, a tým odstránenie vyššie uvedených obmedzení, je vytvorenie nového spoločného vzdelávania v odbore endokrinológia a diabetológia. Ide o dlhodobý akreditačný proces, ktorý môže trvať niekoľko rokov, kým môžu vzdelávacie inštitúcie požiadať o akreditáciu nového špecializačného programu a začať školiť nových záujemcov. V rámci tohto procesu je potrebné pripraviť nový minimálny štandard jasne oddeľujúci diabetologickú a endokrinologickú časť, tak ako je to v spomínaných krajinách EÚ, s následným schválením Akreditačnou komisiou MZ SR, pripraviť právny podklad na možnosť doplnkového vzdelania na získanie špecializácie v novom spoločnom odbore pre záujemcov z doterajších diabetológov a endokrinológov, potom zabezpečiť zápis nového odboru do príslušnej smernice Európskeho parlamentu a novelizovať aj niekoľko zákonných noriem na Slovensku. Samozrejmou podmienkou je právna garancia doteraz získaného vzdelania a platnosti doterajších kódov ambulancií, ako ste už boli opakovane zo strany výboru SDS informovaní.
V diabetológii tak stojíme pred voľbou. Ísť ďalej samostatne ako nesmernicový odbor s rizikom ohrozenia vzdelávania z vyššie uvedených dôvodov a počkať, že čas a tlak mladej generácie to vyrieši za nás a možno v náš neprospech. Alebo sa pustiť do procesu akreditácie nového spoločného odboru endokrinológia a diabetológia a urobiť všetko pre to, aby sme odstránili potenciálne riziká a obavy ambulantných diabetológov v praxi. V rámci súčasnej búrlivej diskusie sa nám zatiaľ iba podarilo rozštiepiť sa na názorové platformy a pohnevať si všetkých, ktorí o tom budú rozhodovať. Budeme si musieť však vybrať, a to možno čoskoro.


Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
I. interná klinika JLF UK Martin


Reagovať