Slovenská diabetologická spoločnosť

List Výboru SDS po kongrese 17-19.5.2017

Vážený pán predseda, vážení členovia výboru SDS,

Viem, že forma otvoreného listu je neobvyklá a preto by mala byť využitá len ako krajná alternatíva v mimoriadnych situáciách. Tiež viem, že raz som ju použila a nebola pochopená , i keď čas ukázal, že jeho obsah sa neskǒr sčasti naplnil.
Dnes je situácia veľmi vážna a dostali sme sa k hraniciam, ktoré nemožno nevidieť. Vážnosť situácie mi nedovolil byť ticho.
Otázky existencie diabetológie a jej(ne) samostatnosti podľa mǒjho osobného presvedčenia musia byť riešené s rozvahou a diplomatickými prostriedkami , pretože otvorený spor- vojna len zriedkakedy priniesli úspech a aj v nej nakoniec príde na rad diplomacia, len rozloženie síl mǒže byť ešte nevýhodnejšie. Som nesmierne rada, že máme pána profesora Galajdu a je mi zároveň ľúto, že sme jasne nepovedali: toto je náš človek, ktorému bezhranične dóverujeme. Ja to tak cítim.
V súvislosti s týmto si myslím, že potrebujeme využiť všetky prostriedky , ktoré mǒžu naše postavenie posilniť a zviditeľniť.
Ak pán docent Martinka ako predseda spoločnosti zdôraznil, že patríme k najbohatším odborným spoločnostiam , potom tieto financie treba využiť v náš prospech ale zároveň ochrániť pred devalváciou a zabezpečiť ich reprodukciu. Využitie znamená vyrovnané hospodárenie vrámci finančného roka , ale aj správne použitie kumulovaných prostriedkov na účte spoločnosti, ktorých výšku sme sa ale nedozvedeli.
K takémuto využitiu zrejme potrebujeme profesionálneho účtovníka, ktorý ale bez nášho aktívneho prispenia veľa neprinesie. Jednoduché zverenie účtovníctva profesionálovi teda nie je samospasiteľným riešením.
Ja si dovoľujem navrhnúť v súvislosti s týmto tri okruhy resp projekty.
1.
Veľká vďaka patrí prím Barákovi za zorganizovanie diabetologických dní ale v mojich očiach minimálne taká za prácu o somálskom utečencovi z jeho pracoviska. V súvislosti s touto prácou mám jeden návrh:: Z pozície spoločnosti požiadať pani doktorku o prednesené tejto práce na celoslovenských internistických a všeobecnolekárskych akciách a poskytnúť jej podporu pri zabezpečení priestoru a finančnom krytí nákladov ale aj odmenu- cenu za takúto prácu.
Dóvody, ktoré ma k tomuto návrhu vedú sú nasledovné : práca je vysokoaktuálna a okrem medicínskeho v sebe nesie aj hlboké ľudské posolstvo . Druhý , závažnejší dǒvod je, že práca odkryla závažné medicínske nedostatky v riešení akútnej životohrozujúcej situácie . Je zrejmé, že zlý stav zdravotníctva zďaleka nie je len otázkou financií ale aj straty odbornosti a empatie. Ako odborná spoločnosť sme povinní aj edukovať a je zrejmé , že nielen pacientov a svojich členov. Táto práca má aj pre svoje spracovanie a tému potenciál pripomenúť aj nediabetológovi riešenie diabetickej ketoacidozy , pretože nemǒžeme len ticho sledovať to, čo sa deje a mať pocit , že nás sa to netýka. Naopak, skutočne najdǒležitejšie je mať dobre nastavené riešenie akútnych situácií, pretože nikto z nás nevie, kedy na mieste akútneho pacienta mǒže byť jeho blízky alebo aj on sám.
Na rozdiel od chronických ochorení šancu vyriešiť ich dostať nemusí
2.
Ak máme naakumulované peniaze je zrejmé, že v situácii, keď nevieme , čo bude zajtra, je treba ich rozumne využiť, aby mali potenciál v budúcnosti priniesť ďalšie. Zakopať ich do zeme nestačí.
V súvislosti s tým , by som pomyselný tretí groš venovala nastávajúcej generácii. Rozumné sa mi zdá, ak to stav financií dovolí, kúpiť byt- byty v miestach, kde by malo prebiehať vzdelávanie a poskytovať ich členom spoločnosti v príprave na kvalifikáciu za nájom kryjúci náklady, v čase, keď by mali byť nevyužité potom za komerčný nájom. Takto uložená finančná rezerva- samozrejme len časť- je aj spätne mobilizovateľná. Navyše by mohla pomócť zatraktívniť odbor pre našich nástupcov.
3.
Časť peňazí by bolo zrejme dobré venovať tvorbe a výrobe edukačných materiálov- pomˇocok, aby sme tak zvýšili štandard našich ambulancií a boli konkurencie schopní. Vrátim sa ešte k mǒjmu dávnemu listu a znovu si dovolím navrhnúť snap shot a to jeden zameraný na obraz populácie našich pacientov, t.j. Všetko o pacientoch jedného dňa v dia ambulanciách SR a druhý zameraný na vyskyt hyperglykémie , obezity, hypertenzie v ambulanciách PL. Tento by mal zahŕňať aj to, či sú potenciálni pacienti k diabetológovi odoslaní a či tam aj boli.
Ak ktorýkoľvek z návrhov nájde podporu u Vás veľmi rada sa aktívne zúčastním na jeho dopracovaní.
L. Kubincová


Odoslané z iPadu


Reagovať