Slovenská diabetologická spoločnosť

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná

Oznam o výsledkoch rokovania SDS a SES na pôde MZSR dňa 7.11.2017

Milí kolegovia,

s potešením Vám oznamujem, že samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná. Zostanú samostatné ambulancie, samostatné kódy, samostatná spoločnosť, teda všetko tak, ako to poznáme aj dnes. Pacienti s diabetom budú naďalej výlučne v kompetencii diabetológa. Tieto záruky budú ošetrené legislatívne. Okrem toho sa vytvorí prechodné obdobie v trvaní 5 rokov, počas ktorého si diabetológ, ak by chcel, môže urobiť atestáciu z endokrinológie za zvýhodnených podmienok vrátane zápočtu internistického kmeňa, ako je tomu pri tzv. „smernicových“ odboroch, k čomu bude rovnako vytvorený legislatívny priestor. Takáto bola naša (v zastúpení Martinka, Némethyová) dohoda jednania na MZSR so zástupcami endokrinológov (v zastúpení Lazurová, Payer) a zástupcami MZSR (Slezáková, Nagy) a zástupcu Akreditačnej komisie (Jarčuška). Týmito podmienkami, (ktoré musia byť zabezpečené legislatívne) sme podmienili súhlas so spoločnou atestačnou prípravou. Ide o najlepšie a najvýhodnejšie riešenie, aké sa dalo za súčasných podmienok dosiahnuť. Proces však bude možné považovať za ukončený až po legislatívnom zabezpečení našich vyššie uvedených a dohodnutých požiadaviek, o čom som už informoval aj našich právnikov.

Uviesť však tiež treba, že sa jedná sa o kompromisné riešenie, na ktoré sme pristúpili ako záložný plán „B“, nakoľko riešenie formou samostatného uznania špecializačnej prípravy z diabetológie rozšírenej o endokrinológiu, ktoré sme navrhovali, rozpracovali a požadovali ako riešenie „A“, nebolo realizovateľné vzhľadom k jednoznačne zamietavému stanovisku endokrinológov, pričom bez súhlasného stanoviska nebolo reálne možné pokračovať v tejto ceste ani na úrovni MZSR. Boli teda dve možnosti, odísť so zotrvaním súčasnej, pre nás úplne nevyhovujúcej situácie, alebo sa pokúsiť vyjednať kompromis, ktorý by nám vyhovoval. Napokon sa však podarilo dohodnúť spôsob a postup, ktorý je pre nás po všetkých stránkach najlepší a môžeme povedať, že sme proces „de facto“ vyhrali.

Inými slovami. Po legislatívnom zabezpečení našich požiadaviek samostatných zdravotníckych odborov, bude spoločná iba atestačná príprava, výhodou ktorej bude získanie dvoch špecializácií naraz (mimochodom, neponúka to žiaden iný odbor) a súčasne automatické uznanie v rámci EU. Do procesu vstupujeme ako rovný s rovným. Oba medicínsko-zdravotnícke odbory diabetológia aj endokrinológia zostanú natrvalo samostatné a rovnako samostatné zostanú aj kódy pre poskytovanie ZS. Nebude sa vytvárať žiaden „nový spoločný“ kód. S takouto požiadavkou napokon súhlasili aj zástupcovia endokrinológie, podporil ju zástupca akreditačnej komisie a súhlasili s ňou aj zástupcovia MZSR. Rovnako sme sa zhodli, že pacienti s diabetom budú výlučne v starostlivosti diabetologickej ambulancie, endokrinologickí pacienti v starostlivosti endokrinologickej ambulancie. Zostanú samostatné spoločnosti, samostatná organizácia spoločností a všetko ostatné tak ako doposiaľ. Nikto z lekárov, ktorí majú súčasnú atestáciu z diabetológie alebo endokrinológie nemusí uvažovať o žiadnom ďalšom vzdelávaní, pretože to nie potrebné. Ak by to však niekto považovalza potrebné, budú počas piatich rokov vytvorené výhodné podmienky vrátane započítania internistického kmeňa.

V súhrne. Toto je jediná cesta akou sa dá zachovať samostatnosť medicínskeho odboru diabetológia a súčasne uznanie v EU. Všetky ostatné riešenia, ktoré boli zvažované a na ktorých sme pracovali (hoci s dosiahnutím veľmi dôležitých výsledkov) by nielenže neboli „de facto“ z viacerých dôvodov realizovateľné, ale by v konečnom dôsledku a za daných okolností zrejme ani nedokázali zabezpečiť medicínsku samostatnosť nášho odboru. Dosiahnutým riešením sme nielenže nič nestratili, ale naopak, získali sme niekoľko výhod. Jedinou daňou je, že naši mladší kolegovia, budú musieť absolvovať náročnejšiu ale v EU plnohodnotne uznanú atestáciu. Budú si však môcť na Slovensku vybrať iba jeden zdravotnícky odbor (ambulanciu, kód). Ak by chceli robiť obe špecializácie (t.j. obe ambulancie), bude už závisieť od poisťovní či s nimi takúto zmluvu podpíšu. Tak ako teraz majú mnohí napríklad diabetologickú a internistickú ambulanciu.

Na záver však treba zdôrazniť nasledovné: Jedná sa o prvú (kľúčovú) etapu riešenia, ktorou je dohoda spoločností a MZSR. Nasledovať bude (musí) etapa práce na legislatívnom zabezpečení všetkých dohodnutých otázok, čo bude ďalší „kľúčový“ proces. Až potom sa celý proces zrealizuje kompletne. Naopak, pri akýchkoľvek otáznikoch realizácie požiadaviek by proces musel zastať. Aj keď sa MZSR predbežne ujalo úlohy garanta legislatívnych krokov, budeme samozrejme dohliadať na celý proces aj prostredníctvom právnikov, ktorých na túto úlohu „najmeme“. Dohodnuté riešenie plne podporujú pacientske organizácie (ZDS), Slovenská diabetologická asociácia (SDiAS), ako aj zástupcovia katedier.

Všetky tieto informácie sú na základe obsahu rozhovorov a deklarovaných záverov zo stretnutia na MZSR. V skutku však treba počkať na obsah a formu zápisnice z tohto stretnutia. Dovtedy som však považoval za potrebné informovať Vás o výsledkoch týchto rozhovorov.

Milí kolegovia, riešenie sa rodilo dlho a ťažko. Napriek všetkým faktorom a okolnostiam sa však napokon k dohode podarilo dospieť. V diskusnom fóre radi odpovieme na všetky Vaše otázky a budeme Vás informovať o všetkých ďalších krokoch vývoja. Ďakujem všetkým, ktorí už boli informovaní o tomto výsledku za pozitívne ohlasy a podporu. S pozdravom

Za Výbor SDS Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD

Informáciu z rokovania si môžete stiahnuť z nižšie uloženého pdf súboru.

_____________________________________________________________________________________

Smernicu EU 2005/36/ES Európskeho parlamentu a rady o uznávaní  odborných kvalifikácii a Smernicu 2013/55/EÚ Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácii si môžete stiahnuť z modrej záložky vľavo na tejto internetovej stránke.

V záložke DISKUSNÉ FÓRUM  (pred otvorením je potrebné stlačiť modrú záložku) sú uvedené tieto materiály:  Informácia LR SDS pre členov SDS, Základné informácie o smernici, Odpoveď EU komisie ako sa posudzuje návrh na zaradenie do smernice.

Odpoveď z EU komisie na list SDS právnikov si môžete stiahnuť z tejto stránky.

 


Stiahnite si

application/pdf
Rokovanie na MZ SR 07NOV2017 final.pdf
Rokovanie na MZ SR 07. novembra 2017
application/pdf
Odpoveď_z_EU_komisie_na_list_SDS_právnikov.pdf
Odpoveď z EU komisie na list SDS právnikov


všetky novinky