Slovenská diabetologická spoločnosť

Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti, dovoľte mi, aby som všetkým, ktorí ma zvolili do tejto funkcie, poďakovala a zároveň Vás chcem ubezpečiť, že budem zastupovať záujmy všetkých členov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).

Ako prioritu mojej funkcie vidím zabezpečenie kontinuity zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetom, ktorá je v SR veľmi dobre zorganizovaná a má vysokú úroveň. Som pripravená zúčastňovať sa na konštruktívnych jednaniach a riešeniach legislatívnych problémov aj ich inicializovať v prospech fungovania systému zdravotnej starostlivosti o 400 tisíc pacientov, ktorí sú v SR dispenzarizovaní s diagnózou diabetes mellitus.

Samozrejme aj iné dôležité úlohy, ktoré vyplývajú zo stanov SDS, budeme zabezpečovať a problémy riešiť so všetkými členmi výboru, ale aj členmi rôznych komisií, sekcií a redakčných rád bez rozdielu. Do odborných podujatí sa budeme snažiť v maximálnej miere zapájať mladých členov SDS, bez ktorých nemôže mať žiadna spoločnosť vývoj ani budúcnosť.

Dovoľte mi menovite poďakovať za prácu pre odbor a SDS (bez uvedenia titulov) predovšetkým čestnej členke SDS Marte Korecovej, predsedovi výboru SDS Emilovi Martinkovi, podpredsedníčke výboru Zuzane Némethyovej, vedeckému sekretárovi Vladovi Uličianskemu, pedagógom, ktorí zabezpečujú špecializačné štúdium a vzdelávanie v našom odbore, Marianovi Mokáňovi, Petrovi Galajdovi a Borisovi Krahulcovi. Taktiež vyjadrujem poďakovanie členom Legislatívnej rady SDS, členom iniciatív, ktorí sa zaslúžili o tak potrebnú pluralitu názorov Viere Doničovej, Kataríne Suchožovej, Danielovi Kolenyimu, Jarovi Fábrymu, Zbynkovi Schronerovi, Adriane Ilavskej, Vladimírovi Radolcovi a Barbore Zobokovej a celej rade aktívnych členov SDS. Nezakrývam, že posledné tri roky dochádzalo k výmene odlišných názorov. Avšak pluralita názorov je v demokratickej spoločnosti nevyhnutná.

Výbor SDS bude vždy k dispozícii otvorenej a transparentnej diskusii, aby mohol vykonávať prácu, ktorá je v prospech všetkých členov Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Katarína Rašlová


[doc. MUDr. Katarína Rašlová, PhD.]
doc. MUDr. Katarína Rašlová, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti(1).pdf
Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti


všetky novinky