Archív

Vyhláška 84/2016 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. januára 2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení - výber

Vyhláška MZ SR 84/2016 z 27. januára 2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Smernica 2013/55/EÚ Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácií

Smernica EU a Rady 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií

Smernica 2005/36/ES Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácií

Smernica EU a Rady 2005/36 ES o uznávaní odborných kvalifikácií

Zákony, vyhlášky a odborné usmernenia týkajúce sa starostlivosti o pacientov s DM

Vážení kolegovia, z tejto stránky si môžete stiahnuť legislatívne materiály, ktoré sa týkajú starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus.

Odpoveď EU komisie ohľadom zaradenia do Smernice

Korešpodencia:Alena Fodorová, director | Centre for Recognition of Diplomas, Slovak Republic and Andras.ZSIGMONDec.europa.eu"

Základné informácie ku Smernici 2005/36/EU

Poznámka: Plný text je v modrej záložke vľavo:Smernica 2005/36/ES Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácií

Informácia LR SDS za obdobie 30.3.2017 - 19.11.2017:

Legislatívna rada SDS Vám posiela dôležité informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú činnosti Legislatívnej rady a podstatných zistení advokátskej kancelárie, ktorá SDS zastupuje .

8) Problematika vzdelávania v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Diabetes a obezitaČasopis Slovenskej diabetologickej spoločnostiČíslo 31 - MÁJ/2016 - ROČNÍK 16 ÚVODNÍKDiabetológia ako samostatný nesmernicový odbor alebo pustiť sa do procesu akreditácie nového spoločného odboru endokrinológia a diabetológia a urobiť všetko pre to, aby sme odstránili potenciálne riziká a obavy ambulantných diabetológov v praxi? (Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.) (Diabetes a obezita, číslo 31- Máj 2016 – Ročník 16; Úvodník; www.diaslovakia.sk)

Základné informácie zo schôdze Výboru SDS a zástupcov aktivity "Stanovisko odborníkov"

Diabetes a obezitaČasopis Slovenskej diabetologickej spoločnostiČíslo 31 - MÁJ/2016 - ROČNÍK 16 ÚVODNÍKDiabetológia ako samostatný nesmernicový odbor alebo pustiť sa do procesu akreditácie nového spoločného odboru endokrinológia a diabetológia a urobiť všetko pre to, aby sme odstránili potenciálne riziká a obavy ambulantných diabetológov v praxi? (Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.) (Diabetes a obezita, číslo 31- Máj 2016 – Ročník 16; Úvodník; www.diaslovakia.sk)

Zásadné pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti k nariadeniu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 296/2010 Z.z o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Zásadné pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnostik návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania... Slovenská diabetologická spoločnosť2. Zásadná pripomienka: Do prílohy 4A žiadame doplniť nový bod č. 48 s týmto textom:diabetológia, do prílohy 4B žiadame doplniť nový bod 80. s týmto textom:80. diabetológia, podľa predpisov účinných doteraz a účinných od 1. júla 2010. Odôvodenie:Diabetológia je základným špecializačným odborom, nezapočítanie časti špecializačného štúdia zásadne znevýhodňuje špecialistov v tomto odbore.

Z Á Z N A M z pracovného rokovania zo dňa 3. decembra 2015 na Ministerstve zdravotníctva SR, Sekcia zdravia, Odbor zdravotníckeho vzdelávania:

Predmetom rokovania bol podnet prezidenta výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emila Martinku, PhD. a závery z pracovného rokovania uskutočnené dňa 8. 11. 2015. Podnet súvisel s aplikačnými otázkami týkajúcimi sa prípadného vytvorenia spoločného špecializačného odboru "endokrinológia a diabetológia".Doc. Slezáková informovala, že v súčasnosti sú na Slovensku obidva odbory samostatnými odbormi so samostatným vzdelávaním (diabetológia, poruchy látkovanej premeny a výživy).K uvedenej problematike prebehla rozsiahla diskusia týkajúca sa odbornej spôsobilosti, uznávania kvalifikácií a započítavania časti špecializačného štúdia podľa smernice EÚ 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, prideľovania kódov ÚDZS, zazmluvňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadného zapísania diabetológie, porúch látkovej premeny a výživa do prílohy V citovanej smernice ako nového špecializačného odboru.

List predsedu SDS na MZSR ohľadom spoločnej špecializačnej prípravy

dňa 2.10.2015 na zasadaní Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) sme boli predstaviteľmi výučbových báz (katedier pre výuku Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy), ktorými sú prof. Mokáň, prof. Galajda, prof. Tkáč a doc. Krahulec informovaní o plánovanom stretnutí na pôde MZSR, ktoré sa následne uskutočnilo dňa 8.10.2015 k otázke ďalšieho vzdelávania v špecializačných odboroch Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej iba Diabetológia).Záverom z rokovania bol návrh na vytvorenie spoločného špecializačného odboru s názvom „Endokrinológia a Diabetológia“ a s tým súvisiacich legislatívnych procesov (príloha 1).Informácia o spoločnom stretnutí bola (pravdepodobne v súvislosti s nedostatkom adekvátnych informácií), niektorými členmi spoločnosti interpretovaná ako hrozba zániku medicínskeho odboru Diabetológia a teda aj pracovnej istoty prevádzkovateľov terajších diabetologických ambulancií. V súvislosti s tým bola spustená petičná aktivita (www.slovakdiabetology.eu), ktorá neprospieva optimálnemu riešeniu problematiky.

Záznam zo 102. zasadnutia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky konaného 10. novembra 2015

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (č. m. 37325/2015).Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie.

Problematika vzdelávania v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačný odbor diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy je v súčasnosti samostatný špecializačný odbor a toto postavenie sa nebude meniť ani v pripravovanej novele Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá neobsahuje žiadnu zmienku o spájaní odborov Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Vzhľadom na súčasný stav vzdelávania v diabetológii sa treba rozhodnúť pre dve možnosti ako ďalej.

Návrh nariadenia vlády MZ SR č. SO8327-OL. Právny názor

Z môjho pohľadu predmetný návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 296/2010 (ďalej len „Návrh“) nemení sústavu špecializačných odborov obsiahnutú v prílohe č. 3 Nariadenia 296/2010, v rámci ktorých diabetológia zostáva naďalej zaradená do tejto sústavy ako jeden zo špecializačných odborov [príloha č. 3 časť A písm. c) bod 3.].

Návrh nariadenia vlády MZ SR č. SO8327-OL. Pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) do medzirezortného pripomienkového konania

V návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela Nariadenia č. 296/2010“), navrhujeme vykonať nasledovné zmeny:

Miesto diabetológie v sústave špecializačných odborov

Rekonštruované nariadenie 296/2010 Z.z.(o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)Autor: Vláda Slovenskej republiky Platnosť od: 26.6.2010 Účinnosť od: 1.7.2013Uverejnené v Zbierke zákonov č. 112/2010 strana 2362