Diskusný stôl na tému "Syndróm diabetickej nohy"

Vážené kolegyne a kolegovia.

Pod záštitou SDS sme zorganizovali okrúhly diskusný stôl na tému "Syndróm diabetickej nohy" dňa 27.10.2022 o 9.00 hod v Bratislave.
Išlo o prvé podujatie svojho druhu na SLovensku. Vysoká úroveň prezentácii a plodná diskusia odborníkov rôznych špecializácií priniesla nové
návrhy a inšpirácie a je podkladom pre riešenie skríningu a liečby diabetickej nohy na Slovensku.
Prezentované dáta jednoznačne ukázali, že je možné prevenciou a realizovanými opatreniami zlepšiť nielen kvalitu života pacientov, ale dokonca ušetriť finančné
prostriedky zdravotným poisťovniam. Podujatia sa zúčastnili aj prvý štátny tajomník MZ pán profesor Róberť Babela, pán profesor Krčméry,
riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania pani profesorka Jankechová, pani Hlubocká - poradkyňa vlády pré zdravotníctvo.
Verím, že uvedené podujatie otvorí cestu k zlepšeniu starostlivosti o diabetickú nohu na Slovensku.

Na našej webovej stránke nájdete prezentácie, ktoré odzneli na uvedenom podujatí:
MUDr R. Bém, Centrum diabetologie, IKEM Praha
MUDr. J. Jirkovská, Interná klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, Diabetologické centrum
MUDr. M. Koliba, predseda Českej podologickej spoločnosti
Ing. M. Jankuj, Ústredie Všeobecnej poisťovne, ČR
Mgr. M. Škachová
Doc.MUDr. Viera Doničová, PhD., Human-Care sro., SDS

S pozdravom
Doc. MUDr. Viera Doničová PhD:, MBA
predseda SDS