Korekcia k príspevku “Vývoj diabetológie na Slovensku“ v Lekárskych listoch zo dňa 7.11.2019

Dňa 7.11.2019. bol v Lekárskych listoch. Zdravotníckych novín uverejnený článok : "Vývoj diabetológie na  Slovensku", ktorého som spoluautorom  s uvedením funkcie podpredseda  Sekcie praktických diabetológov SDS.

Výbor SDS upozornil autorov článku na rozpory v jeho obsahu s Uznesením členskej schôdze SDS, stanoviskom Európskej komisie, podpísaným memorandom o spolupráci medzi SDS a Slovenskou endokrinologickou spoločnosťou a požiadal o preštudovanie všetkých relevantných dokumentov a vyjadrenie. Ako člen výboru SDS, podpredseda Sekcie praktických diabetológov SDS som rád, že samostatný  špecializačný odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  má podporu v legislatíve SR a EU. Slovenská diabetologická spoločnosť  a Slovenská endokrinologická spoločnosť presadzujú od novembra 2017 spoločné špecializačné štúdium diabetologia  a endokrinologia za podmienky zachovania doterajších samostatných špecializačných odborov, kódov, ambulancií a odborných spoločností. Takéto riešenie je v zhode s mojim (našim) názorom a konštatujem, že vyjadrenie v príspevku vLL zo dňa 7.11.2019 bolo nepochopením.
 

MUDr. M. Macko, podpredseda SPD SDS a člen výboru SDS