Stanovisko výboru SDS k zrušeniu indikačných obmedzení pre niektoré antidiabetiká (metformín XR, gliklazid MR) zo dňa 28.3. 2019

Výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) na svojom zasadnutí dňa 28. 3. 2019 prerokoval informáciu o začatí konania MZ SR o zrušení preskripčných obmedzení pre niektoré antidiabetiká (metformín XR a gliklazid MR), čo by znamenalo, že liečbu budú môcť iniciovať aj všeobecní lekári.

Výbor svojim hlasovaním jednoznačne rozhodol, že so zrušením preskripčného obmedzenia na uvedené lieky nesúhlasí, čo je v súlade aj so stanoviskom hlavného odborníka MZ SR pre odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.

Hlavným dôvodom je to, že osud pacienta s DM, dĺžka jeho života a kvalita života sa odvíja od chronických diabetických komplikácií. Liečba diabetika prvých 5 až 10 rokov od vzniku ochorenia má hlavný význam pre prevenciu neskorých komplikácií. Ide o EBM dôkazy tzv. „memory“ alebo „legacy“ efektu. Ak je diabetik prvé roky adekvátne u špecialistu -diabetológa liečený, dosahuje optimálnu metabolickú kompenzáciu, riziko vzniku chronických komplikácií sa minimalizuje. Ak sa neskoro postaví diagnóza (väčšina diabetikov 2. typu pri zistení je asymptomatická) a neskoro sa začne liečba, komplikáciám sa už nedá zabrániť, lebo aj tá najlepšia liečba iniciovaná v dlhom časovom odstupe od vzniku diagnózy DM 2. typu nezabráni rozvoju chronických diabetických komplikácií.

Špecialista-diabetológ vykonáva aj správnu klasifikáciu DM. Nesprávna klasifikácia môže viesť k zásadným omylom pri výbere zvolenej antidiabetickej liečby.

Gliklazid je preparát je zo skupiny derivátov SU. Táto skupina farmák je asociovaná so zvýšeným rizikom hypoglykémie. Nebezpečné sú predovšetkým nočné hypoglykémie. Veľké klinické štúdie s liekmi zo skupiny SU derivátov ukázali, že práve nočné hypoglykémie a s tým spojené srdcové dysrytmie sú príčinou časti úmrtí u diabetikov.Túto liečbu treba úzkostlivo titrovať a v súčasnosti sú jasné dôkazy ako treba byť s touto liečbou skúsený a "opatrný" a preto ju musí vykonávať špecialista diabetológ.

 

Všeobecní lekári majú však určite nezastupiteľnú úlohu v starostlivosti o pacientov v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

SDS pripravuje návrh Národného diabetologického programu, v ktorom významnú úlohu bude predstavovať prevencia. Počítame s tým, že práve všeobecní lekári budú s nami ako významní partneri spolupracovať.

 

Hlavné úlohy všeobecných lekárov sú na viacerých úrovniach:


 

 1. Prevencia diabetes mellitus (DM) 2. typu

 • identifikovať ľudí so zvýšeným rizikom vzniku DM

 • posúdiť mieru rizika vzniku DM

 • intervencia na prevenciu DM

 • sledovanie a ovplyvnenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení


 

Základnou formou prevencie je zmena životného štýlu, racionálna výživa, primeraná fyzická aktivita, úprava telesnej hmotnosti v prípade nadváhy a obezity. Edukácia o týchto otázkach by mala dominanovať v prístupe všeobecných lekárov. Sú dôkazy, že správnou intervenciou je možné predísť diabetu až u 50 % prípadov v horizonte 5-7 rokov.


 

 1. Aktívny skríning DM

 • všeobecná populácia v rámci preventívnych prehliadok

 • rizikové skupiny pacientov (pacienti s pozitívnou RA DM u prvostupňových príbuzných, artériovou hypertenziou, ICHS, nadváhou a obezitou predovšetkým androidného typu, dyslipidémiou, ženy s anamnézou gestačného diabetu a pôrodom detí s pôrodnou hmotnosťou nad 4000 g, pacienti s metabolickým syndrómom, prediabetom )

 • pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami


 

 1. Diagnostika DM a prediabetu

 • vyšetrenie glykémie nalačno

 • vyšetrenie oGTT podľa klasických štandardov

 • vyšetrenie lipidového spektra

 • zhodnotenie telesnej hmotnosti, obvod pása


 

 1. Liečba prediabetu

 • Porušená tolerancia glukózy (IGT)

 • Porušená (zvýšená) glykémia na lačno (IFG)


 

Odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy bol na Slovensku založený pred 50 rokmi. Jedným z jeho zakladateľov bol prof Rudolf Korec, ktorý ako jediný diabetológ z bývalého geopolitického regiónu strednej a východnej Európy je čestným členom najprestížnejších medzinárodných spoločností: medzinárodnej diabetologickej federácie ( IDF) a Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD). On a jeho spolupracovníci mali dôležitú víziu v tom, že diabetes sa stane zásadným zdravotníckym problémom a treba mať zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú špecialisti. Na ich slová došlo: kým v roku 1968 bolo evidovaných necelých 30 tisíc diabetikov, dnes je to takmer 400 000. Na medzinárodných odborných podujatiach sme vždy vysoko hodnotení práve preto, že máme špecializovanú starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus.

 

Za výbor SDS:

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.:predsedkyňa výboru SDS

Doc.MUDr. Viera Doničová , PhD.: vedecká sekretárka výboru SDS

Doc.MUDr. Zbynek Schroner, PhD. podpredseda výboru SDS