Technologie v ambulancií diabetologa - Čo sa zmenilo od 1.1.2022

Na základe Rozhodnutia MZ SR z 15.10.2021 číslo: S08388-2021-OKaC 11421 a dohody medzi zástupcami diabetológov a zdravotnými poisťovňami vyplýva

 1. Úhrada výkonov 1A03007 (kontrolné diabetologické vyšetrenie pri liečbe inzulínovou pumpou) a 1A02009 (kontinuálny monitoring glykémií - CGM) bez požadovania certifikátov.
  Dôvodom je to, že CGM je štandardom v modernej diabetológií a je obsahom povinného kontinuálneho vzdelávania lekára diabetológa. Kontrola pacienta, ktorý už je nastavený na inzulínovú pumpu je časovo náročná a preto vyžaduje primerané finančné ohodnotenie.
  Robiť selekciu diabetologických ambulancií a nedať oprávnenie každému lekárovi špecialistovi v diabetológií je diskriminačné jednak pre diabetológa a tiež pre pacienta liečeného inzulínovými perami s diagnózou diabetes mellitus 1.typu. Každý pacient má právo na dostupnosť liečby lege artis.
 2. Nastavovanie diabetikov na liečbu inzulínovou pumpou ambulantným diabetológom.
  Podmienkou dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má byť predloženie certifikátov o absolvovaných odborných školeniach. Ide o tieto certifikáty:
  • certifikát o absolvovaní školení organizovaných SDS a hlavným odborníkom pre diabetológiu,poruchy látkovej premeny a výživy,
  • technické certifikáty od 4 spoločností ( Medtronic, A-import, Roche a Lorex),

  Spolu sa jedná o 5 certifikátov. 
  Pre administratívne zjednodušenie práce, každá z vyššie uvedených štyroch spoločností posiela získané technické certifikáty v jednom balíku

Doc. MUDr.Katarína Rašlová, CSc. -  predseda SDS
Doc. MUDr.Zbynek Schroner, PhD.-  hlavný odborník pre diabetológiu