Uhrádzanie EKG zdravotnou poisťovňou Dôvera

List adresovaný predsedkyni SDS Doc.MUDr. Kataríne Rašlovej, CSc a Hlavnému odborníkovi Doc. MUDr. Zbyňkovi Schronerovi, CSc

Vážená pani docentka, vážený pán docent,

Aj na základe našich rozhovorov a verejných vystúpeniach (napr. posledný kongres SDS) neušlo mojej pozornosti, že medzi praktickými diabetológmi rezonuje otázka úhrady výkonu EKG vyšetrenia zo strany zdravotnej poisťovne Dôvera (za ostatné poisťovne sa vyjadriť neviem). Vzhľadom na to, že som dlhodobo konfrontovaný s mylnými a nepravdivými informáciami v rámci diskurzu k tejto téme, rád by som touto cestou uviedol veci na pravú mieru. Verím, že sa tak vyhneme ďalším nedorozumeniam v budúcnosti.

Zdravotná poisťovňa Dôvera uhrádza výkon „Elektrokardiografické vyšetrenie“ (EKG, štandardné 12-zvodové zosnímanie, výkon 5702) pre odbornosť 050 (diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) od 01.08.2018. O tejto skutočnosti sme informovali pri mnohých príležitostiach, v ostatnom období napríklad aj listom Slovenskej diabetologickej spoločnosti zo dňa 04.11.2020 (v prílohe). Výkon je uhrádzaný v indikovaných prípadoch.

Pri analýze vykazovania výkonu 5702 zo strany diabetologických ambulancií (mimo „nemocničných“ ambulancií) sme zistili, že za obdobie rokov 2019, 2020 a 01 – 07.2021 bol tento výkon vykázaný 22 poskytovateľmi celkovo 683 krát. To znamená, že časť diabetológov to aktívne využíva a časť vôbec.

Dovoľujem si Vás touto cestou požiadať, aby ste členom Vašej spoločnosti komunikovali, že v prípade, ak majú záujem vykonávať elektrokardiografické vyšetrenie, je potrebné o to našu zdravotnú poisťovňu požiadať. Pre tento účel máme na našej webovej stránke www.dovera.sk , v sekcii „Som Poskytovateľ/Tlačivá a žiadosti“, zverejnené tlačivo „Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie“ (posielam v prílohe). Toto tlačivo je potrebné vyplniť a následne spolu s dokladmi, ktoré sú v ňom uvedené, zaslať do našej zdravotnej poisťovne. Týmito dokladmi sú:

-        Doklad o nadobudnutí prístrojového vybavenia (napr. faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva, leasingová zmluva a pod.)

-        Certifikát výrobcu k prístroju (vyhlásenie o zhode, Declaration of conformity a pod.)

-        Doklad o zaškolení obsluhy prístroja výrobcom (dovozcom) prístroja

-        Doklady o vzdelaní - certifikáty, špeciálne osvedčenia, atesty (napr. doklad o odbornej spôsobilosti vykonávať USG, doklad o odbornej spôsobilosti na psychoterapeutickú činnosť a pod.) – v prípade diabetológov tento doklad nie je potrebný.

Následne bude poskytovateľ zo strany našej zdravotnej poisťovne informovaný o zazmluvnení prístroja a úhrade výkonu 5702.

Verím, že vyššie uvedené fakty umožnia rozšíriť spektrum výkonov v diabetologických ambulanciách a k lepšej starostlivosti o diabetikov.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

Vďaka za spoluprácu.

S pozdravom

Banner
Mgr. Ing. Roman Mužik PhD.
manažér odboru strategického plánovania
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Mobil: +421911060052
Tel.: +421257264353
e-mail: Muzik.Romanatdovera.sk