Vyhlásenie volieb do Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti revíznej komisie SDS na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia SDS

V roku 2022 sa končí štvorročné volebné obdobie Výboru a Revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).

Podľa §8 odstavca 4 volebného poriadku riadne voľby vyhlasuje predseda SDS najneskôr 3 (tri) mesiace pred uplynutím mandátu Výboru a RK SDS.

Predsedkyňa SDS doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. v súlade s volebným poriadkom vyhlasuje ku dňu 21.2.2022 korešpondenčné voľby do Výboru SDS a Revíznej komisie SDS
na funkčné obdobie rokov 2022-2026.

Voľby budú prebiehať v termíne od 15.3.2022 do 15.4.2022.

Podľa § 4 volebného poriadku

  1. Volebné právo majú všetci členovia riadni (individuálni) členovia SDS.
  2. Do výboru SDS a RK SDS môžu byť zvolení len členovia SDS aktívne vykonávajúci činnosť v oblasti diabetológie a metabolických ochorení v Slovenskej republike (SR).

Voľby do výboru SDS a RK SDS sú priame, tajné a uskutočňujú sa korešpondenčnou formou. Prebiehajú v jednom kole.

Každý člen SDS dostane doporučenou poštou najneskôr 1(jeden) mesiac pred termínom volieb zoznam riadnych členov SDS, ktorý slúži ako kandidátka a hlasovací lístok do výboru a do RK SDS.

Hlasovací lístok bude na farebne označenom papieri s farebnou pečiatkou SDS a SLS.

V prílohe bude aj sprievodný list ohľadom volieb a spôsobu vypĺňania volebných lístkov.

Hlasovacie lístky kandidátnej listiny po vyznačení zašlite poštou najneskôr do 15. 4. 2022 v zalepenej a označenej obálke (s textom Voľby SDS) na adresu:

Slovenská lekárska spoločnosť
„Voľby SDS“
Cukrová 3
813 22 Bratislava

Rozhodujúci pre dodržanie termínu volieb bude dátum na poštovej pečiatke.

Verím, že Vašu možnosť korešpondenčných volieb využijete a zúčastnite sa ich.

s pozdravom

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc..

predseda SDS

Ďňa: 21.2.2022

 

 

Diskusia

Dnes je 4.3.2021 a doteraz som nedostala podklady k voľbám, to sa ešte ani raz nestalo. S pozdravom Jola.