Vyjadrenie k príspevku “Vývoj diabetológie na Slovensku“ v Lekárskych listoch zo dňa 7.11.2019

Dňa 7.11.2019 vyšiel v Lekárskych listoch - odbornej prílohe Zdravotníckych novín príspevok autorov J.Fábry, M.Macko a K.Černá ( predseda, podpredseda a vedecký sekretár Sekcie praktických diabetologov Slovenskej diabetologickej spoločnosti).

Oceňujem, že konečne sme sa dozvedeli, aký je názor nového hlavného odborníka pre diabetologiu (menovaného MZ SR po odvolaní doterajšieho hlavného odborníka Z.Némethyovej bez udania dôvodu pred uplynutím funkčného obdobia) na  zachovanie samostatného špecializačného odboru diabetologia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Článok je pokračovaním jeho aktivít, ktoré začali hneď po prijatí uznesenia členskou základňou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) o spoločnom špecializačnom štúdiu diabetologie a endokrinologie a zachovaní samostatných špecializačných odborov, kódov a ambulancií. Konkrétne sa jednalo  o podania na Revíznu komisiu SDS a Dozornú radu SLS, v ktorých sa snažil o to, aby táto členská schôdza (plenárka) bola uznaná za neprávoplatnú. J.Fábry bol členom Legislatívnej rady SDS, ktorá bola ustanovená plenárkou SDS v roku 2016. Až do členskej schôdze SDS dňa 29.11.2018 vždy zastával rovnaké stanovisko a podporoval návrh právnych riešení, ktoré boli výsledkom spolupráce právnych zástupcov SDS a Európskej komisie.

J. Fábry a jeho spoluautori prezentujú vo svojom príspevku názory a tvrdenia, ktorú sú  v rozpore so stanoviskom Európskej komisie a v rozpore so všetkými doterajšími oficialnymi uzneseniami výboru aj členskej schôdze SDS.

V celom texte sa opakovane chybne interpretuje Smernica EU 36/2005 o uznávaní odborných kvalifikácií a závery právnej analýzy sa prekrúcajú. Nebudem sa zaoberať jednotlivými podrobnosťami v texte, ale sústredím sa na podstatu problému.

J. Fábry a jeho spoluautori píšu cit:.".. bude treba pripraviť štandardy a akreditáciu nového špecializačného odboru,....". Toto riešenie SDS odmietla z toho dôvodu, lebo v slovenskej legislatíve má každý špecializačný odbor svoj vlastný kód. Nový špecializačný odbor by musel dostať nový kód a dva pôvodné by ostali “na dožitie“ a rovnako aj ambulancie. Celá realizácia tohto riešenia tiež vyžaduje zmenu veľkého počtu právnych noriem, čo by trvalo niekoľko rokov.

SDS a Slovenská endokrinologická spoločnosť presadzujú od novembra 2017 spoločné špecializačné štúdium diabetologia a endokrinologia za podmienky zachovania doterajších samostatných špecializačných odborov, kódov, ambulancií a odborných spoločností. Tento návrh bol konzultovaný so zástupcami Európskej komisie (konkrétny návrh a postup riešenia je uvedený na www.diaslovakia.sk). Problém je v tom, že MZ SR tvrdí, že nevie zabezpečiť vyššie uvedené podmienky .

J. Fábry a jeho spoluautori ako predstavitelia Sekcie praktických diabetologov SDS apelujú cit “na kompetentné akademické autority a garanta odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy o konštruktívne riešenie momentálneho stavu, ktorý jednoznačne škodí celému odboru."

Apelovať však treba na MZ SR, ktoré štyri roky problém nerieši. Avšak treba apelovať v tom zmysle ako sa napr. už 7.11.2017 na pôde MZ SR  dohovorili predstavitelia SDS (E.Martinka a Z.Némethyová) s predstaviteľmi SES. Toto riešenie podporovali aj zástupcovia katedier a pacientskej organizácie.


Dňa 7.11.2019 

doc.MUDr.K.Rašlová, CSc. - predseda SDS, 
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.- podpredseda výboru SDS