So zármutkom si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 6.7.2022 po dlhej a ťažkej chorobe naše rady opustil Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc.

Dátum konania: 
streda, 6. júl 2022utorok, 6. september 2022

Milí kolegovia,

            so zármutkom si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 6.7.2022 po dlhej a ťažkej chorobe naše rady opustil   Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. Bol riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg.

            Bol  dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, kde položil základy pre vybudovanie nového výskumného smeru v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu, zameraného na objasnenie molekulárne biologických a genetických podkladov vzniku a vývoja diabetu. Jeho snahy vyústili do vytvorenia Laboratória pre výskum diabetu a spoločného výskumno-diagnostického pracoviska DIABGENE, ktoré je prvým a jediným DNA diagnostickým centrom pre monogénne formy cukrovky na Slovensku.

            V rámci svojej výskumnej činnosti s prepojením základného výskumu na potreby lekárskej klinickej praxe dosiahol profesor Klimeš rad špičkových výsledkov, medzi ktoré sa radia najmä:
- patofyziologické zdôvodnenie potreby intenzifikovaného inzulínového režimu u diabetikov 2. typu
- zavedenie molekulárno-genetickej DNA diagnostiky rôznych foriem monogénnej cukrovky na Slovensku (vrátane MODY /maturity onset diabetes of young), mitochondriálneho diabetu (MIDD a MELAS syndrómu,  či novorodeneckej cukrovky)
- účasť na odhalení genetickej poruchy u ľudí s permanentnou novorodeneckou cukrovkou, čo umožňuje zmeniť liečbu týchto pacientov z inzulínovej terapie  na liečbu  tabletami derivátmi sulfonylurey (tieto výsledky sa uverejnili v druhom najlepšom biomedicínskom časopise na svete s impakt faktorom 51,296)
- zmapovanie výskytu permanentnej novorodeneckej cukrovky na Slovensku s využitím dát Národného registra detského diabetu, čím sa Slovensko stalo prvou krajinou na svete s výpočtom skutočnej prevalencie tejto formy diabetu
- vysokú koncepčnú a organizačnú angažovanosť pri presadzovaní založenia „Molekulárno-medicínskeho centra SAV
- editorovanie 3 monografických zväzkov Annalsofthe New York Academy of Sciences (1993, 1997, 2002)
            O medzinárodnom ocenení vynikajúcich výsledkov výskumu profesora Klimeša svedčia aj početné pozvania k prednáškam na medzinárodných kongresoch a vedeckých konferenciách (vyše 20 pozvaní napr. na XII. a XV Int. Danube Symposium on Diabetes mellitus, Int. Symp. on Biomembranes and Nutrition, Paríž, Eurhypgen workshopy v Berlíne, Stradforde, Londýne, Int. Symp. on Animal Models of Diabetes, Tokyo a pod.).
Profesor Iwar Klimeš bol  členom viacerých redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov (Diabetologia s IF 5,7 /dve funkčné obdobia ako Associate Editor/, Archives of Physiology and Biochemistry, Endocrine Regulations, Diabetes und Stoffwechsel), rovnako členom v medzinárodných odborných spoločnostiach (Int. Society of Endocrinology, Europ. Federation of Endocrine Societies, Europ. Association for Study of Diabetes, Int. Soc. for Study of Fatty Acids and Lipids).

              Všetkým nám  bude pán profesor  MUDr. Iwar Klimeš DrSc. chýbať. Ako uznávaný odborník,  múdry človek a pre mnohých aj osobný priateľ.

            Česť jeho pamiatke.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, predsedkyňa SDS

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD, podpredseda SDS

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, vedecký sekretár SDS