Výbor SDS

Výbor

Výbor

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
Predseda výboru SDS
predsedaatdiaslovakia.sk

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Podpredseda výboru SDS
po​​​​d​​​predsedaatdiaslovakia.sk

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
Vedecký sekretár
sekretaratdiaslovakia.sk

MUDr. Jaroslav Fábry
 

 

Členovia výboru

MUDr. Daniel Kolény
MUDr. Marek Macko
MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.
MUDr. Eva Tošerová
MUDr. Katarína Suchožová
MUDr. Vladimír Uličiansky
MUDr. Barbora Zoboková

 

Revízna komisia/Kontrolný výbor

MUDr. Marta Korecová - predseda

MUDr. Radovan Plášil

 

MUDr. Vladimír Radolec

 

Sekcie SDS

Sekcia praktických diabetológov 

Predseda sekcie:  MUDr. Jaroslav Fábry 

Podpredseda sekcie:  MUDr. Marek Macko 

Vedecký sekretár:  Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD 

 

Členovia výboru:

MUDr. Ľubomír Barák, CSc

MUDr. Katarína Černá, MBA, MPH

MUDr. Klára Jakubíková

MUDr. Tatiana Kupcová

MUDr. Jozef Lacka, PhD, MBA

MUDr. Vladimír Uličiansky

 

Poslaním Sekcie praktických diabetológov SDS je pracovať so špeciálnym zameraním na riešenie komplexných problémov diabetologickej praxe. Táto sekcia:   

 • napomáha pri aplikácii najnovších vedeckých poznatkov odboru do ambulantnej praxe
 • pravidelne organizuje odborné podujatia, zamerané na organizačno-metodické problémy spojené s diabetologickou praxou ako aj na aplikáciu nových vedeckých poznatkov do diagnostických a terapeutických postupov v ambulantnej praxi
 • pomáha riešiť všetky organizačné, odborné aj legislatívne problémy ambulantnej praxe v odbore
 • komunikuje so zdravotnými poisťovňami, ministerstvom zdravotníctva a inými zdravotníckymi autoritami
 • obhajuje záujmy a potreby praktických diabetológov a detských endokrinológov  diabetológov
 • v spolupráci s inými organizáciami (SLÚŠ, ASL, SLK) navrhuje a pripomienkuje zmluvy so zdravotnými poisťovňami
 • spolupracuje pri príprave štandardov certifikácie ambulantnej starostlivosti v odbore
 • spolupracuje pri vypracovaní katalógu výkonov v odbore
 • kategorizácii liekov a zdravotníckych pomôcok a pod.

Lipidologická sekcia

Predseda sekcie:   MUDr. Ingrid Bugáňová

Vedecký sekretár:   MUDr. Vladimír Uličiansky

 

Členovia výboru:

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD

Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc

Doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD                                                                                                                                                                   

 

Obezitologická sekcia

Predseda sekcie:  MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD

Podpredseda:  doc. MUDr. Holéczy Pavol, CSc

Vedecký sekretár:  MUDr. Kissová Viera, PhD

 

Členovia výboru:

Doc. MUDr. Krahulec Boris, CSc

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

Doc. MUDr. K. Rašlová, CSc

Doc. MUDr. V. Doničová, PhD

 

Komisie

Grantová komisia

Doc.MUDr. Viera Doničová ,PhD - predseda
Doc.MUDr. Zbynek Schroner, PhD
MUDr. Daniel Kolenyi
MUDr. Barbora Zoboková
MUDr. Zuzana Némethyová, CSc

Vedecká komisia

Doc.MUDr. Zbynek Schroner, PhD – predseda
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD
MUDr. Dana Kollárová PhD
MUDr. Eva Tošerová
Mgr. Daniela Gašperíková PhD

Rozpočtová komisia

MUDr. Fábry Jaroslav – predseda
MUDr. Marek Macko
Doc.MUDr. Zbynek Schroner, PhD
Doc.MUDr. Viera Doničová, PhD
Doc.MUDr. Katarína Rašlová, CSc

Zápisnice

Zápisnica - členská schôdza SPD Slovenskej diabetologickej spoločnosti: 17. 5. 2019, Hotel Kaskády Sielnica

Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti č. 2/2019: 28. 3. 2019, Zámok Topolčianky

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPD Slovenskej diabetologickej spoločnosti: 8. 3. 2019, Hotel Kaskády, Sielnica

Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej Diabetologickej Spoločnosti: 8. 2. 2019, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 29.11.2018, Hotel Kaskády, Sielnica

Zápisnica z členskej  schôdze  Slovenskej diabetologickej spoločnosti: 29.11.2018, Hotel Kaskády, Sielnica

Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Stanovy SDS

Stanovy SLS

Náplň odboru

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Náplňou odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je

 • epidemiológia
 • prevencia
 • depistáž
 • diagnostika
 • liečba
 • rehabilitácia
 • posudková a konziliárna činnosť
 • prognóza
 • dispenzarizácia
 • edukácia,
 • ďalšie vzdelávanie lekárov
 • vedecko-výskumná činnosť

Pre hromadný výskyt a riziko predčasnej mortality je v popredí záujmu odboru

 • diabetes mellitus
 • dyslipoproteinémia
 • obezita

metabolický syndróm u pacientov s kumuláciou rizikových faktorov aterosklerózy

Odbor sa zaoberá aj ostatnými metabolickými ochoreniami, kde sa tiež prelína so špecializačným odborom vnútorné lekárstvo a pediatria. Starostlivosť sa venuje pacientom, ktorých základnou súčasťou komplexnej liečby sú režimové opatrenia, vhodná diéta a primeraná fyzická aktivita. Dlhodobé dodržiavanie diéty je v popredí liečby chorobného stavu, a aj v prevencii jeho komplikácií sa treba zamerať často na osobitne náročnú zmenu vo výžive.

Hlavné úlohy odboru sú totožné s úlohami Národného diabetologického programu a zásadami Saint-Vincentskej deklarácie.

Predmetom záujmu diabetológie a chorôb látkovej premeny a výživy je

 • prevencia vzniku a rozvoja diabetes mellitus, poruchy glukózovej tolerancie, hraničných stavov porúch glukózovej tolerancie, dyslipoproteinémií a ostatných metabolických chorôb u rizikových osôb, resp. skupín obyvateľstva. Ide najmä o prevenciu a liečbu obezity a metabolického syndrómu, edukačnou a ekonomickou podporou racionálnej výživy a propagáciou pohybovej aktivity, vedúcej k zmene životného štýlu všeobecnej populácie
 • včasná diagnostika, racionálna liečba a komplexný manažment diabetu, dyslipoproteinémií, metabolického syndrómu, obezity, arteriálnej hypertenzie, ischemickej choroby srdca a ďalších kardiovaskulárnych komplikácií súvisiacimi so základnou metabolickou poruchou použitím moderných diagnostických  (vrátane molekulárno-biologických postupov) a liečebných prostriedkov. Dôležitou súčasťou činnosti odboru je edukácia pacientov
 • vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality života chorých na diabetes mellitus, dyslipoproteinémie a choroby látkovej premeny zavedením trvalej edukácie a efektívnej zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o integráciu chorých do spoločnosti
 • uskutočňovanie prevencie chronických komplikácií diabetu, včasných prejavov aterosklerózy, čo sa prejaví ekonomicky znížením morbidity a mortality. To predpokladá najmä zavádzanie moderných vedeckých poznatkov do praxe a vybavenie pracovísk a chorých potrebnou technikou
 • príprava lekárov v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, resp. v špecializácii detská endokrinológia a diabetológia, sestier v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov, asistentov výživy v špecializačnom odbore liečebná výživa
 • diagnostika a liečba porúch výživy spojených s neadekvátnym príjmom potravy, a to z hľadiska kvantitatívneho alebo kvalitatívneho (obezita, dlhodobé či krátkodobé malnutričné stavy, deficit niektorých nutričných faktorov)
 • diagnostika a liečba metabolických porúch vrodených, získaných a nutričných zmien, ktoré sa dajú významne ovplyvniť diétou (primárne a sekundárne malabsorpčné stavy)
 • spoluúčasť dietológa na presadzovaní zásad správnej výživy populácie
 • výskum, ktorý sa zameriava najmä na vyhľadávanie chorých, klinickú, laboratórnu a molekulárno-biologickú diagnostiku, ako aj na prevenciu a liečbu diabetu, dyslipoproteinémií, obezity a metabolického syndrómu vrátane ich komplikácií.
 • Výskum je zameraný aj na otázky správnej výživy chorých a zdravých.
 • Výskumná činnosť sa zameriava na identifikáciu genetických a enviromentálnych faktorov podmieňujúcich patogenézu obezity, metabolického syndrómu, diabetu 1. a 2. typu (vrátane monogénnych foriem cukrovky).
 • V patogenéze diabetu 2. typu ide hlavne o faktory podmieňujúce rozvoj inzulínovej rezistencie (metabolický syndróm) ako aj deficit sekrécie inzulínu.
 • Výskum sa tiež zameriava na identifikáciu rizikových faktorov a patogenézu rozvoja diabetických komplikácií.
 • Odbor musí udržiavať čo najužší výskumný kontakt s ostatnými experimentálnymi odbormi, vnútorným lekárstvom resp. pediatriou a inými odbormi medicíny
 • vedecké poznatky z teoretických a experimentálnych odborov (s osobitným akcentom na najnovšie poznatky molekulárnej medicíny) ako aj ostatných klinických odborov musí čo najrýchlejšie overovať v klinickom výskume a urýchlene prenášať do každodennej liečebno–preventívnej činnosti.