Slovenská diabetologická spoločnosť

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 31. 5. - 2. 6. 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som menom svojim, ako aj menom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 

Vás čo najsrdečnejšie pozval na

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou

31. 5. - 2. 6. 2018

Hotel Patria, Štrbské Pleso

doc. MUDr.Emil Martinka, PhD.

predseda SDS

P o z v á n k a  n a  Č l e n s k ú  s c h ô d z u

Členská schôdza - 3. máj 2018 o 16.00 hod. v Banskej Bystrici - hotel Dixon

Výbor SDS z vlastnej iniciatívy na základe prezenčného a korešpondečného odsúhlasenia a zároveň po akceptovaní dátumu členskej schôdze doc. MUDr. K. Rašlovou, CSc. počas osobnej prítomnosti na zasadaní výboru SDS dňa 23. marca 2018 na Zámku v Topoľčiankach, na ktoré bola prizvaná z titulu predsedkyne Legislatívnej rady

zvoláva  členskú schôdzu na deň 3. 5. 2018 v Banskej Bystrici v hoteli Dixon o 16.00 hod.

Náplň je monotematická:

Informácia o možnostiach riešenia otázky medicínskej a špecializačnej samostatnosti odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Cieľom schôdze je poskytnúť široký a časovo neobmedzený priestor pre diskusiu k tejto problematike.

Ak to bude vyžadovať situácia, ďalší priestor pre diskusiu bude vytvorený v sobotu 2. 6. 2018 po ukončení  XXVIII. diabetologických dní SDS v hoteli  Patria na Štrbskom Plese o 12.00 hod.

Za výbor SDS

MUDr. Vladimír Uličiansky, vedecký sekretár SDS   doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda SDS

Z listu predsedu SDS ku členskej schôdzi a ku voľbám do výboru SDS 2018:

Vážení kolegovia, milí priatelia,

chcel by som Vás vyzvať k čo najväčšej účasti na tejto schôdzi, nakoľko sa jedná o diskusiu k zásadným otázkam fungovania a zachovania medicínskej samostatnosti nášho odboru, možnostiam uplatnenia sa našich budúcich mladších kolegov, ako aj zabezpečenia nemenných podmienok pre nás všetkých, ktorí vykonávame diabetológiu v súčasnej dobe.

Súčasne Vás chcem vyzvať k čo najväčšej účasti na voľbách do Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, aby výsledky boli reprezentatívne a spoločnosť viedli ľudia, ktorým reálne záleží na budúcnosti nášho odboru, sú odborne akceptovaní, osobnostne vyzretí, slobodní v rozhodovaniach, dokážu diplomaticky jednať so štátnymi inštitúciami a prinášať konkrétne výsledky.

S úctou Váš doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.  

 

 

 

 


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

pdf/application
List predsedu SDS ku členskej schôdzi a ku voľbám do výboru SDS 2018.pdf
List predsedu SDS ku členskej schôdzi a ku voľbám do výboru SDS 2018
application/pdf
Pozvánka na členskú schôdzu SDS 2018 o 16 hod.pdf
Pozvánka na členskú schôdzu SDS 2018 Banská Bystrica
application/pdf
DiaDays_Registracny_formular_A5_V2 2018.pdf
XXVIII. diabetologické dni 2018, Štrbské Pleso, Registračný formulár
application/pdf
1.informácia_DIA_dni_2018.pdf
1. informácia DIA DNI 2018

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná

Dňa 7. novembra 2017 prebehlo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR. Za diabetológiu v zastúpení doc. MUDr. E. Martinka, PhD. a MUDr. Z. Némethyová, CSc., zástupcami endokrinológov boli prof. MUDr. J. Payer, CSc. a prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc. FRCP, za MZ SR doc. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH a Mgr. M. Nagy, za Akreditačnú komisiu prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD....

Téma "endokrinológia"- "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"

Záznam z pracovného stretnutia na tému "endokrinológia" - "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy" v prílohe V (5.1.3) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií" - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR"), Sekcia zdravia - odbor zdravotníckeho vzdelávania, miestnosť č. 210, 7. november 2017...
všetky novinky...