Slovenská diabetologická spoločnosť

História Slovenskej diabetologickej spoločnosti

V roku 1968 v dôsledku politických zmien a štátoprávneho usporiadania republiky , došlo k iniciovaniu vytvorenia Slovenskej lekárskej spoločnosti, ako národnej zložky Československej lekárskej spoločnosti a tiež národných odborných spoločností.

V novembri 1968 z iniciatívy prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc, vtedajšieho podpredsedu Československej diabetologickej spoločnosti a za osobnej účasti jej predsedu prof. MUDr R. Foita, DrSc sa v Bratislave uskutočnila schôdza diabetológov, aby sa iniciovalo založenie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Založenie SDS bolo prvým predpokladom na riešenie celého radu naliehavých pro-blémov v starostlivosti o diabetikov, vyplývajúcich zo špecifických podmienok Slovenska. Na Slovensku bolo v roku 1968 24. 000 diabetikov (0,33%) , čo nezodpovedalo skutočnosti. Práce viacerých autorov a depistážne akcie ( Izakovič, Kratinová a spol.) poukazovali na 1,5% a vyšší výskyt diabetu na Slovensku. Počas depistáže 1970 - 1971 bolo zistených 15.000 nových diabetikov. Po ukončení depistáže bolo na Slovensku 52.337 diabetikov- 1,16% výskyt Na celom Slovensku pracovala iba jedna jediná diabetologická ambulancia na plný pracovný úväzok. Vo väčších mestách ako napr. Košice, Žilina, Trenčín, Trnava, Nové Zámky, Nitra. Prešov, pracovali lekári na 0,05 – 0,25 úväzok, v ostatných mestách boli diabetici liečení na interných ambulanciách. Mimoriadne naliehavá potreba riešenia bola v starostlivosti o detských diabetikov.

Na ustanovujúcej schôdzi v novembri 1968 bol zvolený výbor SDS : predseda prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc, podpredseda prim. MUDr. Martin Rázus, vedecký sekretár MUDr. Milan Vigaš, DrSc, pokladník MUDr. Imrich Sečanský, členovia : MUDr. Bohuslav Finďo, MUDr. Alexander Kreze, MUDr. Dagmar Michalková, MUDr. Pavol Kolesár

a MUDr. Attila Takáč. Do SDS sa prihlásilo 97 lekárov.

Výbor SDS si stanovil hlavné ciele:

1. zvýšiť odbornú úroveň lekárov diabetológov, organizovaním vedeckých podujatí a zaradením tematického 2 týždňového kurzu v diabetológii na ILF  v Bratislave. Vytvoriť predpoklady na realizáciu nadstavbovej atestácie z odboru poruchy metabolizmu a výživy na Slovensku.

2. Zlepšiť starostlivosť o diabetikov rozšírením siete diabetologických ambulancii, zvýšenie úväzku už existujúcich ambulancii, zriadenie centier starostlivosti o detských diabetikov - Bratislava, Nitra, Martin Košice.

3. Nadviazať spoluprácu s diabetologickými spoločnosťami, pokračovať v spolupráci s Českou diabetologickou spoločnosťou, zabezpečiť vstup do EASD, a IDF.

4. Zlepšiť výchovu diabetikov , podporou časopisu Život. Členovia výboru budú pravidelne prispievať svojimi odbornými článkami do časopisu.

5. Nadviazať spoluprácu s pacientskými organizáciami.

Výbor hneď začiatkom roka 1969 dosiahol po rokovaní na Inštitúte pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov zaradenie 2 týždňového kurzu v diabetológii do Metodického plánu práce ILF. Výbor SDS rokoval na MZ a po vzájomnej dohode vypracoval návrh projektu celonárodnej depistáže diabetu na Slovensku. Projekt bol schválený MZ zásluhou prim. MUDr. Martina Rázusa aj úspešne realizovaný v roku 1970 - 1971 na celom Slovensku. Bolo dosiahnuté, aby atestácie z odboru : Poruchy látkovej premeny a výživy boli realizované na Slovensku. Už v roku 1971 bola prvá nadstavbová atestácia

z odboru : Poruchy látkovej premeny a výživy vo Výskumnom ústave výživy ľudu pod vedením Doc. MUDr. Andreja Bučku, CSc. Príprava trvala 6 rokov: 3 roky príprava na atestáciu z internej medicíny 1.stupňa zakončené skúškou a získaním špecializácie v internej medicíne. Potom nasledovala príprava 3 roky na špecializáciu z nadstavbovej atestácie z diabetológie, poruchy metabolizmu a výživy, zakončené skúškou a získanie špecializácie v odbore diabetológia ,poruchy látkovej premeny a výživy.

Postupne rozšírená sieť diabetologických ambulancií v každom meste na 168 .

SDS sa podieľala každoročne na odbornom programe a aj organizácii Luhačovických diabetologických dní . SDS v roku 1969 zabezpečila účasť zahraničných prednášateľov prof. L. P. Kralla z Bostonu a prof.Mirouzax z Montpellier.

SDS bola v roku 1972 prijatá do EASD a v roku 1993 do IDF

SDS veľmi aktívne rozvíjala svoju činnosť, vypracovala Návrh diabetologického programu na Slovensku a odovzdala na MZ , pripravila návrhy na Metodické usmernenia MZ pre starostlivosť o gravidné diabetičky a gestačný diabetes. Výbor SDS inicioval na MZ rozšírenie siete diabetologických ambulancií a ešte intenzívnejšie pokračoval po Novembri 1989. Prvý ponovembrový výbor SDS v rokoch 1990 – 1994 mal zloženie : predseda MUDr. Róbert Šimončič, CSc, vedecký sekretár MUDr. Juraj Vozár, CSc, pokladnik prof . MUDr Peter Ponťuch. CSc, zapisovateľka MUDr. Marta Korecová, členovia výboru: čestný predseda, prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc, MUDr. Alexander Kreze, DrSc , prof. MUDr. Dagmara Michalková, DrSc, Doc. MUDr . Pavol Kolesár, CSc, prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc, Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc, MUDr. Zuzana Némethyová , CSc , MUDr. Teodor Vícha.

Zorganizovaním celoslovenskej konferencie dňa 21. – 22. 6. 1991 v Dome armády v Trenčíne, pri príležitosti 1. Svetového dňa diabetikov, za účasti Ministerstva zdravotnictva, Ministerstva práce a soc. vecí a zástupcov štátnych orgánov, bola založená tradícia Národných diabetologických dní na Slovensku.

V roku 1993 sa uskutočnila historická návšteva prezidenta IDF W. Mayesa Jr. z USA v dňoch 24. - 25. 6. 1993 na III. Národných diabetologických dňoch v Trenčíne, predniesol prvé výsledky DDCT a priniesol potvrdenie o prijatií SDS do IDF ( International diabetes Federation) .

Tieto Národné slovenské diabetologické dni v Trenčíne navštevovali aj ďalší prezidenti IDF prof. L. P. Krall, prof. J. Hoet, prof. J. Jervel, ďalej prezIdenti EASD : prof . D. Andreani , prof. H. Keen, akademik J. Vague, prof. Gareth Willliams a celý rad ďalších, nechýbali zástupcovia pacientov z ČR, Poľska, Maďarska, Indie, Bangladéža, Iránu, Francúzska a USA.

SDS 26.1. 1998 registráciou na Ministerstve vnútra SR nadobudla právnu subjektivitu a stala sa kolektívnym členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti

 

Vypracovala : MUDr. Marta Korecová