Slovenská diabetologická spoločnosť

Fórum

                  

AtényDiskusné fórum Vám umožňuje na webovej stránke v modrej záložke Spoločnosť pridať tému na diskusiu alebo reagovať na už vytvorenú tému alebo reagovať na pridaný príspevok. (Pred vstupom do Diskusného fóra kliknite na záložku Spoločnosť v hornej časti obrazovky).
Príspevok vo fóre vyjadruje osobný názor autora príspevku, ktorý je za neho zodpovedný. 
Autor príspevku súhlasí s tým, že bude dodržiavať princípy etiky a že nebude posielať materiály, ktoré môžu porušovať všeobecne platné zákony. Zobrazenie príspevku na webovej stránke je možné po akceptácii administrátorom. Ide len o technickú stránku veci. Administrátor nebude upravovať obsah príspevku. Príspevok sa zobrazí v téme, ktorej sa týka.
.
Kliknutím na " Odoslať " vo formulári - Pridať tému - súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Pridať tému
Pridal: doc. MUDr. Katarína Rašlová, PhD. (20.11.2017 21:16:10)
Korešpodencia:
Alena Fodorová, director | Centre for Recognition of Diplomas, Slovak Republic and Andras.ZSIGMOND@ec.europa.eu"
Pridal: doc. MUDr. Katarína Rašlová, PhD. (20.11.2017 21:10:25)
Poznámka: Plný text je v modrej záložke vľavo:
Smernica 2005/36/ES Európskeho parlamentu a rady o uznávaní odborných kvalifikácií
Pridal: doc. MUDr. Katarína rašlová, PhD. (20.11.2017 20:59:41)
Legislatívna rada SDS Vám posiela dôležité informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú činnosti Legislatívnej rady a podstatných zistení advokátskej kancelárie, ktorá SDS zastupuje .
Pridal: Mudr Ludmila Kubincová (22.05.2017 19:21:18)
Návrhy po kongrese
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (08.05.2016 14:43:23)
Diabetes a obezita
Časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Číslo 31 - MÁJ/2016 - ROČNÍK 16

ÚVODNÍK
Diabetológia ako samostatný nesmernicový odbor alebo pustiť sa do procesu akreditácie nového spoločného odboru endokrinológia a diabetológia a urobiť všetko pre to, aby sme odstránili potenciálne riziká a obavy ambulantných diabetológov v praxi? (Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.) (Diabetes a obezita, číslo 31- Máj 2016 – Ročník 16; Úvodník; www.diaslovakia.sk)
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (24.02.2016 23:45:00)
Dňa 10.12.2015 v rámci pravidelnej schôdze SDS, po vzájomnej dohode a vyslovení potreby takéhoto stretnutia sa stretli zástupcovia Výboru SDS a zástupcovia aktivity „Stanoviska odborníkov“. Všetci prítomní sa zhodli v názore, aby bola problematike aj naďalej venovaná dôsledná pozornosť.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (22.01.2016 08:17:27)
Zásadné pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania...
Slovenská diabetologická spoločnosť
2. Zásadná pripomienka:

Do prílohy 4A žiadame doplniť nový bod č. 48 s týmto textom:
diabetológia,

do prílohy 4B žiadame doplniť nový bod 80. s týmto textom:
80. diabetológia, podľa predpisov účinných doteraz a účinných od 1. júla 2010.

Odôvodenie:
Diabetológia je základným špecializačným odborom, nezapočítanie časti špecializačného štúdia zásadne znevýhodňuje špecialistov v tomto odbore.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (13.12.2015 08:56:37)
Predmetom rokovania bol podnet prezidenta výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emila Martinku, PhD. a závery z pracovného rokovania uskutočnené dňa 8. 11. 2015. Podnet súvisel s aplikačnými otázkami týkajúcimi sa prípadného vytvorenia spoločného špecializačného odboru "endokrinológia a diabetológia".
Doc. Slezáková informovala, že v súčasnosti sú na Slovensku obidva odbory samostatnými odbormi so samostatným vzdelávaním (diabetológia, poruchy látkovanej premeny a výživy).
K uvedenej problematike prebehla rozsiahla diskusia týkajúca sa odbornej spôsobilosti, uznávania kvalifikácií a započítavania časti špecializačného štúdia podľa smernice EÚ 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, prideľovania kódov ÚDZS, zazmluvňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadného zapísania diabetológie, porúch látkovej premeny a výživa do prílohy V citovanej smernice ako nového špecializačného odboru.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (13.12.2015 08:46:18)
dňa 2.10.2015 na zasadaní Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) sme boli predstaviteľmi výučbových báz (katedier pre výuku Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy), ktorými sú prof. Mokáň, prof. Galajda, prof. Tkáč a doc. Krahulec informovaní o plánovanom stretnutí na pôde MZSR, ktoré sa následne uskutočnilo dňa 8.10.2015 k otázke ďalšieho vzdelávania v špecializačných odboroch Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej iba Diabetológia).
Záverom z rokovania bol návrh na vytvorenie spoločného špecializačného odboru s názvom „Endokrinológia a Diabetológia“ a s tým súvisiacich legislatívnych procesov (príloha 1).
Informácia o spoločnom stretnutí bola (pravdepodobne v súvislosti s nedostatkom adekvátnych informácií), niektorými členmi spoločnosti interpretovaná ako hrozba zániku medicínskeho odboru Diabetológia a teda aj pracovnej istoty prevádzkovateľov terajších diabetologických ambulancií. V súvislosti s tým bola spustená petičná aktivita (www.slovakdiabetology.eu), ktorá neprospieva optimálnemu riešeniu problematiky.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (08.12.2015 20:39:52)
8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (č. m. 37325/2015).
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie.

1 | 2 | nasledujúce