Slovenská diabetologická spoločnosť

Fórum

                  

AtényDiskusné fórum Vám umožňuje na webovej stránke v modrej záložke Spoločnosť pridať tému na diskusiu alebo reagovať na už vytvorenú tému alebo reagovať na pridaný príspevok. (Pred vstupom do Diskusného fóra kliknite na záložku Spoločnosť v hornej časti obrazovky).
Príspevok vo fóre vyjadruje osobný názor autora príspevku, ktorý je za neho zodpovedný. 
Autor príspevku súhlasí s tým, že bude dodržiavať princípy etiky a že nebude posielať materiály, ktoré môžu porušovať všeobecne platné zákony. Zobrazenie príspevku na webovej stránke je možné po akceptácii administrátorom. Ide len o technickú stránku veci. Administrátor nebude upravovať obsah príspevku. Príspevok sa zobrazí v téme, ktorej sa týka.
.
Kliknutím na " Odoslať " vo formulári - Pridať tému - súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Pridať tému
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (08.05.2016 14:43:23)
Diabetes a obezita
Časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Číslo 31 - MÁJ/2016 - ROČNÍK 16

ÚVODNÍK
Diabetológia ako samostatný nesmernicový odbor alebo pustiť sa do procesu akreditácie nového spoločného odboru endokrinológia a diabetológia a urobiť všetko pre to, aby sme odstránili potenciálne riziká a obavy ambulantných diabetológov v praxi? (Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.) (Diabetes a obezita, číslo 31- Máj 2016 – Ročník 16; Úvodník; www.diaslovakia.sk)
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (24.02.2016 23:45:00)
Dňa 10.12.2015 v rámci pravidelnej schôdze SDS, po vzájomnej dohode a vyslovení potreby takéhoto stretnutia sa stretli zástupcovia Výboru SDS a zástupcovia aktivity „Stanoviska odborníkov“. Všetci prítomní sa zhodli v názore, aby bola problematike aj naďalej venovaná dôsledná pozornosť.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (22.01.2016 08:21:57)
Vážená pani
MUDr. Vivodová Eva
Generálna riaditeľka
Sekcia zdravia
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
V Bratislave 15. 1. 2016

Vec: Žiadosť o pracovné stretnutie s pripomienkou k materiálu Vyhláška MZSR 127/2014


Vážená pani generálna riaditeľka,
na základe opakovaných podnetov pacientskych organizácií (organizácie pacientov s diabetes
mellitus), ktoré veľmi citlivo vnímajú všetky zmeny a úpravy týkajúce sa organizácie medicínskej
starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus, ale aj lekárov diabetológov z ambulantnej praxe a
členov Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) a následného rozhodnutia Výboru SDS
si Vás dovoľujem požiadať o stretnutie za účelom prejednania možných úprav/ zmien znenia
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. mája 2014, ktorou sa ustanovil
zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia
dispenzarizácia.
Tento materiál ustanovuje odbornosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a frekvenciu vyšetrení
pre vybrané choroby podľa kódu zoznamu chorôb. Pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu
umožňuje dispenzarizovať okrem diabetológov aj odborom, ktoré tento odbor neštudovali a teda
nemajú z neho ani atestáciu (viď príloha), čo sa stretáva s nevoľou tak na strane pacientov ako aj
lekárov. SDS už v čase pripomienkovania vzniesla prostredníctvom SLS, ako aj vlastnou cestou a na
osobnom stretnutí s predstaviteľmi MZSR ostrý nesúhlas s takto definovanou dispenzárnou
starostlivosťou a požadovalo, aby pacienti s diabetom zostali vo výlučnej dispenzarzácii diabetológov.
Napriek širokej odbornej a právnej argumentácii SDS však MZSR nezapracovalo požiadavky SDS do
materiálu a nevyhovelo im.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (22.01.2016 08:17:27)
Zásadné pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania...
Slovenská diabetologická spoločnosť
2. Zásadná pripomienka:

Do prílohy 4A žiadame doplniť nový bod č. 48 s týmto textom:
diabetológia,

do prílohy 4B žiadame doplniť nový bod 80. s týmto textom:
80. diabetológia, podľa predpisov účinných doteraz a účinných od 1. júla 2010.

Odôvodenie:
Diabetológia je základným špecializačným odborom, nezapočítanie časti špecializačného štúdia zásadne znevýhodňuje špecialistov v tomto odbore.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (13.12.2015 08:56:37)
Predmetom rokovania bol podnet prezidenta výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emila Martinku, PhD. a závery z pracovného rokovania uskutočnené dňa 8. 11. 2015. Podnet súvisel s aplikačnými otázkami týkajúcimi sa prípadného vytvorenia spoločného špecializačného odboru "endokrinológia a diabetológia".
Doc. Slezáková informovala, že v súčasnosti sú na Slovensku obidva odbory samostatnými odbormi so samostatným vzdelávaním (diabetológia, poruchy látkovanej premeny a výživy).
K uvedenej problematike prebehla rozsiahla diskusia týkajúca sa odbornej spôsobilosti, uznávania kvalifikácií a započítavania časti špecializačného štúdia podľa smernice EÚ 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, prideľovania kódov ÚDZS, zazmluvňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadného zapísania diabetológie, porúch látkovej premeny a výživa do prílohy V citovanej smernice ako nového špecializačného odboru.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (13.12.2015 08:46:18)
dňa 2.10.2015 na zasadaní Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) sme boli predstaviteľmi výučbových báz (katedier pre výuku Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy), ktorými sú prof. Mokáň, prof. Galajda, prof. Tkáč a doc. Krahulec informovaní o plánovanom stretnutí na pôde MZSR, ktoré sa následne uskutočnilo dňa 8.10.2015 k otázke ďalšieho vzdelávania v špecializačných odboroch Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej iba Diabetológia).
Záverom z rokovania bol návrh na vytvorenie spoločného špecializačného odboru s názvom „Endokrinológia a Diabetológia“ a s tým súvisiacich legislatívnych procesov (príloha 1).
Informácia o spoločnom stretnutí bola (pravdepodobne v súvislosti s nedostatkom adekvátnych informácií), niektorými členmi spoločnosti interpretovaná ako hrozba zániku medicínskeho odboru Diabetológia a teda aj pracovnej istoty prevádzkovateľov terajších diabetologických ambulancií. V súvislosti s tým bola spustená petičná aktivita (www.slovakdiabetology.eu), ktorá neprospieva optimálnemu riešeniu problematiky.
Pridal: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (08.12.2015 20:39:52)
8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (č. m. 37325/2015).
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie.
Pridal: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. (20.11.2015 19:39:27)
Špecializačný odbor diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy je v súčasnosti samostatný špecializačný odbor a toto postavenie sa nebude meniť ani v pripravovanej novele Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá neobsahuje žiadnu zmienku o spájaní odborov Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Vzhľadom na súčasný stav vzdelávania v diabetológii sa treba rozhodnúť pre dve možnosti ako ďalej.
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (17.11.2015 08:49:22)
V návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela Nariadenia č. 296/2010“), navrhujeme vykonať nasledovné zmeny:
Pridal: MUDr. Vladimír Uličiansky (17.11.2015 08:33:34)
Z môjho pohľadu predmetný návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 296/2010 (ďalej len „Návrh“) nemení sústavu špecializačných odborov obsiahnutú v prílohe č. 3 Nariadenia 296/2010, v rámci ktorých diabetológia zostáva naďalej zaradená do tejto sústavy ako jeden zo špecializačných odborov [príloha č. 3 časť A písm. c) bod 3.].

1 | 2 | nasledujúce