Slovenská diabetologická spoločnosť

List predsedu SDS na MZSR ohľadom spoločnej špecializačnej prípravy

V súvislosti s uvedeným si Vás z poverenia členov z poverenia členov Výboru SDS dovoľujem požiadať o zodpovedanie nasledovných otázok, s jasnou a jednoznačnou interpretáciou:
- je možné zo strany MZSR jednoznačne vyhlásiť a garantovať, že predmetom rokovania boli iba úvahy o vytvorení spoločnej špecializačnej prípravy (t.j. spoločného špecializačného odboru) a nie spoločného medicínskeho odboru v zmysle výkonu zdravotnej starostlivosti?
- je legislatívne možné naďalej garantovať existenciu dvoch samostatných medicínskych odborov a teda aj samostatných ambulancií pre výkon zdravotnej starostlivosti (samostatná diabetologická a samostatná endokrinologická ambulancia) pri jednom spoločnom špecializačnom odbore? (pozn: takýto stav funguje napríklad aj v ČR). Ako bude MZSR samostatnú existenciu oboch medicínskych odborov garantovať?
- je legislatívne možné garantovať “doživotnú” platnosť doteraz získaných špecializácií či už v odbore Diabetológia alebo Endokrinológia pre výkon ambulantnej zdravotnej praxe v odbore Diabetológia alebo Endokrinológia aj po eventuálnom vytvorení spoločnej špecializačnej prípravy bez potreby dorábania druhej atestácie? Teda, že v prípade nadobudnutej atestácie z Diabetológie nebude potrebné dorábať atestáciu z Endokrinológie a naopak? (pozn: takýto stav funguje napríklad aj v ČR). Akým spôsobom bude MZSR platnosť doteraz získaných uvedených atestácií na území SR garantovať?
- je možné legislatívne naďalej a trvale garantovať existenciu dvoch samostatných ambulantných kódov (050 – Diabetológia, 064 - Endokrinológia) a samostatné a osobitné zazmluvňovanie diabetologického kódu a endokrinologického kódu pre výkon ambulantnej praxe medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami? Je možné jednoznačne vylúčiť snahy o vytváranie spoločného medicínskeho odboru „Endokrino-diabetológia“ s vytvorením nového kódu pre takýto odbor? Je možné garantovať, že nedôjde k neopodstatnému znevýhodňovaniu ambulantných diabetológov, ktorí sú držiteľmi doterajších atestácií samostatnej Diabetológie oproti neskorším držiteľom spoločnej atestácie z Endokrinológie a diabetológie? Akým spôsobom bude MZSR existenciu dvoch samostatných ambulantných kódov a samostatné zazmluvňovanie týchto kódov a nevytvorenie nového spoločného kódu na území SR garantovať? (pozn: v ČR poisťovne zazmluvňujú osobitne diabetologický osobitne endokrinologický „kód“).
- prečo neboli k jednaniu privolaní čelní predstavitelia Výboru SDS?
Otázky sme sa rozhodli zaslať vzhľadom k nejasným formuláciám a viacerým formálnym chybám v Zázname z rokovania. Poznanie odpovedí umožní Výboru SDS zaujať správne a optimálne stanovisko k problému. Odpovede na uvedené otázky prosíme uviesť v čo najkratšom možnom čase v dôsledku veľkej naliehavosti problému.
Za Výbor SDS
V Bratislave 20.11.2015 Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD - prezident


Reagovať