Slovenská diabetologická spoločnosť

Informácia LR SDS za obdobie 30.3.2017 - 19.11.2017:

Informácia Legislatívnej rady SDS pre členov SDS za obdobie 30.3.2017 - 19.11.2017:
-V apríli 2017 na stretnutí (p.Martinka, p.Galajda, p.Rašlová, p.Čarnogurský,p. Kunová, p.Mistriková ,p.Mácová ) zástupcovia MZ SR akceptovali návrh ,podľa ktorého mala byť zapísaná diabetológia do tabuľky V. Smernice 2005/36 do riadku k endokrinológii, podľa návrhu experta Komisie EÚ p. Zsigmonda. Bolo potrebné predložiť aktualizovaný minimálny štandard vzdelávania v odbore diabetológia ,ktorý mal byť prijatý nelegislatívnym (delegovaným) aktom Európskou komisiou a vzápätí zapísaný do tabuľky k endokrinológii. Nejednalo sa teda o novú špecializáciu, pričom žiadne hlasovanie a súhlas 2/5 štátov sa nevyžadovali. Podľa konzultácií s Komisiou nebolo potrebné splniť ani žiadne iné formálno-právne náležitosti. Komisia EÚ vyžadovala minimálny štandard vzdelávania v odbore diabetológia ,podobne ako v minulosti endokrinológia predložila svoj minimálny štandard pre zápis do tabuľky V. Smernice 2005/36 .Takýto flexibilný spôsob meniť nepodstatné časti sekundárneho právneho aktu ( napr. tabuľky) môže Európska komisia na základe splnomocnenia. Tento postup umožnila novela Smernice 2005/36 z roku 2013.Návrh Komisii predkladá Ministerstvo školstva do ktorého kompetencie prináleží implementácia smernice 2005/36.Vzhľadom na prísľub zástupov MZ SR( p.Slezákova a p.Nagy) začali právnici rokovať s riaditeľkou MŠ SR (p.Fodorová) o možnosti požiadať o zápis Smernicové oddelenie Európskej komisie do Tabuľky V. Smernice 2005/36.
Pokiaľ by Akreditačná komisia MZ SR bola prerokovala žiadosť diabetológov z mája 2017 a zástupcovia z odboru endokrinológie by súhlasili s predloženou aktualizáciou minimálneho štandardu ,všetky legislatívne problémy ,tak na vnútroštátnej ako aj európskej úrovni by sa vyriešili do konca roku 2017. Diabetológia by mohla vzápätí získať výhody automatického uznania kvalifikácie a odstránila by sa diskriminácia medzi endokrinológiou a diabetológiou. Diabetológovia by mohli využívať jednu zo základných slobôd EÚ ,ktorým je absolútne voľný pohyb pracovníkov v Európe ,tak ako ho môžu využívať endokrinológovia. S týmto postupom nesúhlasila Slovenská endokrinologická spoločnosť a v svojom stanovisku odmietla navrhovaný minimálny štandard vzdelávania diabetológov. Tento štandard endokrinológovia považovali za nedostatočný . Zdôvodnenie ich stanoviska nebolo však dostatočne právne vyargumentované. Diabetológovia nedostali doposiaľ odpoveď z MZ SR resp. z Akreditačnej komisie o výsledku hodnotenia nimi predloženého minimálneho štandardu vzdelávania v špecializácii „diabetológia“.
Medzičasom sa uskutočnilo stretnutie zástupcov diabetológie a endokrinológie 7.novembra 2017 na MZ SR, kde zástupcovia endokrinológov (p. Lazurová a p. Payer) zamietli návrhy diabetológov a Európskej komisie predložiť minimálny štandard vzdelávania samostanej špecializácie „diabetológia „ a presadzujú výlučne spoločný minimálny štandard vzdelávania „endokrinológie a diabetológie“, . Momentálne sa skúmajú riziká ,ktoré by mohli ohroziť samostatnosť medicínskej špecializácie diabetológia. Keďže sa jedná len o vzdelávanie a špecializácie si majú zachovať dva osobitné kódy a oddelenú dispenzarizáciu pacientov podľa vzoru Českej republiky, tak treba preskúmať možné spojenie vzdelávania diabetológie a endokrinológie . Legislatívna komisia a právnici budú veľmi dôsledne a zodpovedne sledovať a analyzovať všetky riziká spojenia minimálneho štandardu vzdelávania v oboch disciplínach.


Reagovať