Slovenská diabetologická spoločnosť

Základné informácie ku Smernici 2005/36/EU

Základné informácie ku Smernici 2005/36/EU
1. Smernica 2005/36/ES ( ďalej smernica) je o uznávaní odborných kvalifikácií a je založená s cieľom zabezpečiť absolútne voľný pohyb ( terminus technicus) pracovníkov občanov EU
2. Dôvodom diskriminácie diabetologie na úrovni EU je to, že diabetológia nie je uvedená v prílohe V Smernice 2005/36/EU, ktorá uvádza špecializačné odbory, ktoré sa automaticky uznávajú v členských krajinách EU.
3. Zaraďovanie do prílohy V má niekoľko spôsobov. Najefektívnejši, ktorý bol v apríli tr dohodnutý na MZ SR je spôsob podľa listu právneho experta EU komisie: Predložiť minimálny štandard diabetologie, na základe ktorého EU komisia zaradí diabetologiu delegovaným aktom do relevantného stlpca prílohy V Smernice. ( takýto postup umožňuje novela Smernice z roku 2013, ktorej transpozícia sa robila do Nariadenia vlády 379/2015)
4. Neexistuje žiaden štandardný model alebo vzor minimálneho štandardu (KOORDINOVANEJ HARMONIZÁCIe minimálnych požiadaviek na kvalifikáciu v danom medicínskom odbore )
5. Dôvodom diskriminácie na vnútroštátnej úrovni je to, že v prílohe 4a Nariadenia vlády 379/2015 nie je uvedená diabetologia a v dôsledku toho sa v rámci ukončeného špecializačného štúdia nezapočítava absolvovanie spoločného internistického kmeňa pri štúdiu iného špecializačného odboru.
Dôležitý komentár: Priamo v Smernici je uvedené, že v prípade vzniku problémov pri jej transpozícií do právnych aktov členskej krajiny, majú sa hlásiť Komisii EU. Práve pri transpozícii predmetnej smernice do Nariadenia vlády SR č.379/2015 vznikla diskriminácia špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy aj na území SR. Tento problém mali hlásiť naši úradníci EU komisií


Reagovať