16. Vedecká konferencia na Zámku v Topolčiankach, 10. september 2021

Dátum konania: 
piatok, 10. september 2021
Miesto konania: 
Topoľčianky

Dôležitá informácia:

V záujme zabezpečenia prezenčnej formy 16. Vedeckej konferencie na Zámku v Topolčiankach v termíne 10. septembra 2021 a v súvislosti s prijatým novým COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že pokiaľ okres Zlaté Moravce bude v inom než zelenom stupni rizika, bude účasť na tomto odbornom podujatí podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

*Kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

 

16.vedecká konferencia

venovaná nedožitým 100. narodeninám prof. emeritus MUDr. Rudolf Koreca, DrSc.

10. september 2021,Kongresové centrum Hotel Zámok Topoľčianky

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKOV

Zverejnené aj na www.diaslovakia.sk

Vyplnený registračný formulár zašlite najneskôr do 30.augusta 2021 na adresu:

SLS, Valéria Petrovičová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

alebo na e-mail: petrovicovaatsls.sk

Meno a priezvisko

 

 

Tituly:

 

 

Dátum narodenia :

 

 

ID v SLK / príslušnej komore

 

 

Zdravotnícke povolanie (lekár, sestra, iné):

 

 

Názov pracoviska:

 

 

Ulica a číslo:

 

 

PSČ mesto:

 

 

Mobil/telefón:

 

 

E-mail:

 

 

Upozornenie: Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.

Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 52922019, mailom na: clenskaatsls.sk.

 

Dátum: Podpis: