Hospodársky poriadok

Slovenská diabetologická spoločnosť, Legiuonárska 4, 813 22 Bratislava,

Hospodársky poriadok

Čl. I.

Predmet a rozsah úpravy

Slovenská diabetologická spoločnosť (ďalej len SDS) vydáva Hospodársky poriadok, ako vykonávací predpis Stanov SDS. Je záväzný pre hospodárenie orgánov SDS, sekretariát SDS, sekcie, komisie a pracovné skupiny SDS (podľa Čl. VIII. a Čl. IX. Stanov SDS).

Hospodársky poriadok upravuje zásady hospodárenia s majetkom SDS, nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami, ako i nadobúdanie a prevod vlastníctva SDS.

Zásady sú vypracované v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú hospodárenie občianskych združení.

Čl. II.

Majetok SDS

Majetok SDS tvorí:

 • hmotný a nehmotný majetok,
 • hnuteľné veci, nehnuteľné veci,
 • finančný majetok,
 • zásoby,
 • pohľadávky a iné majetkové práva.

Čl. III.

Zdroje nadobúdania majetku SDS

SDS nadobúda majetok činnosťou vyplývajúcou z jej poslania a úloh (podľa Čl. X. Stanov SDS) z týchto zdrojov:

 • zo základných a dodatkových členských príspevkov,
 • z poplatkov za účasť, vystavovanie a prezentáciu na odborných podujatiach,
 • z jednorazových účelových príspevkov (sponzorských), darov a zbierok,
 • z reklám a inzercií publikovaných v programoch podujatí, vo vydávaných zborníkov,
 • v odborných časopisov a v iných informačných materiálov,
 • z úrokov,
 • z iných príjmov vyplývajúcich z predmetu činnosti SDS, alebo z jej vedľajšej hospodárskej činnosti,
 • z prípadných účelových dotácií a iných zdrojov.

Čl. IV.

Hospodárenie s majetkom SDS

 1. SDS spravuje majetok, ktorý užívajú orgány SDS, Sekretariát SDS, sekcie, pracovné skupiny a komisie SDS.
 2. Orgány SDS, Sekretariát SDS, sekcie, pracovné skupiny a komisie SDS sú povinné ochraňovať majetok SDS zverený do užívania pred poškodením, stratou a zabezpečiť, aby bol využívaný len v súlade s poslaním, cieľmi a predmetom činnosti SDS.
 3. Za ochranu a hospodárenie s majetkom SDS zvereným do užívania Sekretariátu SDS zodpovedajú členovia, prípadne zamestnanci Sekretariátu SDS a príslušní predsedovia odborných sekcií, pracovných skupín a komisií.
 4. Za ochranu a hospodárenie s majetkom SDS zvereným do užívania výboru SDS zodpovedajú predseda, podpredseda a vedecký sekretár, prípadne ďalší poverení členovia výboru.
 5. Orgány, Sekretariát, sekcie, pracovné skupiny a komisie SDS hospodária s majetkom SDS, tak aby nedochádzalo k strate. S majetkom musia naložiť účelne a s maximálnou hospodárnosťou. Hospodárenie sekcií je podriadené výboru SDS a revíznej komisii SDS. Jednotlivé hospodárske operácie, inkaso poplatkov od účastníkov podujatí, sponzorov a pod., zabezpečuje Sekretariát SDS, pokiaľ to nebolo zmluvne dohodnuté inak. Objednávanie materiálu a služieb sa riadi podľa vnútornej smernice SDS o nákupe materiálu a služieb v podmienkach SDS.
 6. V prípade, že člen SDS prestane vykonávať volenú funkciu, ktorá je spojená s právom hospodárenia s majetkom SDS, je povinná protokolárne odovzdať hospodársku agendu, vrátane overeného zostatku finančnej hotovosti, príslušným štatutárnym zástupcom SDS a to najneskôr do dňa skončenia vykonávania funkcie. Člen SDS/zamestnanec SDS, ktorý prestane vykonávať funkciu spojenú s hmotnou zodpovednosťou alebo hospodársku agendu je povinný dňom skončenia vykonávania tejto funkcie odovzdať hospodársku agendu a zverený majetok predsedovi SDS, alebo ním poverenému členovi výboru SDS/zamestnancovi SDS.
 7. Ak došlo k úmrtiu osoby, ktorá zodpovedala za hospodársku agendu, alebo ak osoba z iných vážnych dôvodov nemôže odovzdať agendu, jej protokolárne odovzdanie, vrátane overenia finančnej hotovosti zabezpečí predseda SDS alebo jeho zástupca, spolu s predsedom, prípadne povereným členom revíznej komisie SDS.
 8. O odovzdaní hospodárskej agendy je povinný informovať predseda SDS, alebo jeho zástupca, výbor SDS a Prezídium SLS, do 30 dní odo dňa odovzdania tejto agendy.

Čl. V.

Rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov

 1. Sekretariát SDS zostavuje rozpočet SDS na príslušný kalendárny rok ako celok, v členení podľa druhov nákladov a príjmov v rámci sledovaných činností.
 2. Pri zostavovaní rozpočtu vychádza SDS z plánov činnosti Sekretariátu, orgánov, sekcii, pracovných skupín a komisií SDS, rozborov skutočných výsledkov hospodárenia z predchádzajúcich rokov, očakávaného stupňa inflácie, predpokladaných príjmov, prípadne iných skutočností ovplyvňujúcich jeho zostavenie.
 3. Návrhy rozpočtov a výsledky hospodárenia Sekretariátu, orgánov, sekcií, pracovných skupín a komisií SDS sa predkladajú na schválenie výboru SDS.
 4. Návrh rozpočtu a výsledky hospodárenia SDS, ako celku predkladá výbor SDS na schválenie členskej schôdzi SDS.
 5. Výbor, Sekretariát, sekcie, pracovné skupiny a komisie SDS zodpovedajú za hospodárne využívanie získaných finančných prostriedkov na účely, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti a sú povinné zabezpečiť transparentnosť všetkých finančných operácií. So získanými finančnými prostriedkami sú povinní nakladať s maximálnou hospodárnosťou. V prípade, že na odborných a vedeckých vzdelávacích podujatiach SDS organizačne a technicky participujú ďalšie právne subjekty, je potrebné takéto vzťahy upraviť v zmluvne.
 6. Výbory sekcií odborných spoločností vykonávajú činnosť v rámci príslušných odborných spoločností.

Čl. VI.

Vedenie účtovníctva a ekonomickej agendy

 • 1. Sekretariát SDS vedie podvojné účtovníctvo, v súlade s platnými predpismi, podľa druhov nákladov a príjmov, v rámci sledovaných činností, zvlášť za Sekretariát SDS, jednotlivé sekcie, komisie, pracovné skupiny a jednotlivé podujatia. Na základe zmluvne dohodnutých podmienok môže túto činnosť vykonávať Ekonomické oddelenie Sekretariátu SLS, prípadne iný právny subjekt.
 • 3. Výbor SDS a výbory sekcií SDS sú povinné v stanovenom termíne predkladať Sekretariátu SDS na zúčtovanie doklady, ktoré obsahujú náležitosti daňových dokladov a súvisia s predmetom činnosti SDS. Sekretariát SDS ich bez zbytočného odkladu predkladá na zúčtovanie.

Čl. VII.

Účty v peňažných ústavoch

 1. Sekretariát SDS zakladá pre účely hospodárenia účty v peňažných ústavoch.
 2. Sekcie, komisie a pracovné skupiny SDS nemôžu zakladať vlastné účty v peňažných ústavoch.

Čl. VIII.

Kontrola hospodárenia

 1. Revízna komisia SDS je povinná najmenej raz ročne vykonať kontrolu hospodárenia SDS ako celok a o výsledku podať písomnú správu výboru SDS, najneskôr do 30 dní od uskutočnenia kontroly a predložiť ju členskej schôdzi.
 2. V prípade zistenia nedostatkov revízna komisia SDS navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Za odstránenie nedostatkov a plnenie prijatých opatrení zodpovedá Sekretariát SDS, výbor SDS a výbory sekcií SDS.

Čl. IX.

Inventarizácia

 1. SDS vykonáva raz ročne inventarizáciu svojho majetku, podľa vnútorného pokynu a všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Inventarizačnú komisiu SDS zriaďuje a jej členov menuje výbor SDS na návrh Sekretariátu SDS. Inventarizačná komisia SDS má najmenej 3 členov.
 3. Inventarizačná komisia SDS vypracováva písomnú správu o vykonanej inventarizácii. Písomná správa obsahuje, okrem iných náležitostí, aj návrh na prípadné vyrovnanie inventarizačných rozdielov.
 4. Inventarizačná komisia SDS predkladá písomnú správu výboru SDS a revíznej komisii SDS.

Čl. X.

Prevod vlastníctva

 1. Prevod vlastníctva majetku SDS, v prípadne zániku alebo transformácie SDS, sa riadi Stanovami SDS všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Databázu členskej základne SDS zabezpečuje Sekretariát SLS.
 3. Výbor SDS a výbor sekcií SDS zodpovedajú za ochranu osobných údajov členskej základne a informácie z nej využívajú pre účely súvisiace s predmetom činnosti, poslaním, cieľmi a záujmami SDS a SLS.

Čl. XI.

Manipulácia, uchovávanie spisov a archívnych dokumentov

 1. Organizáciu, manipuláciu s registratúrnymi záznamami a spismi, uchovávanie a vyraďovanie spisov, ochranu archívnych dokumentov upravuje registratúrny poriadok SDS.
 2. Registratúrny poriadok je záväzný pre SDS ako celok.

Čl. XII.

Základné ustanovenia

 1. V závažných a odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa môže výbor SDS rozhodnúť o výnimke z ustanovení tohto Hospodárskeho poriadku.
 2. Tento Hospodársky poriadok bol schválený Výborom SDS

Bratislava, 2018

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

predseda SDS