17. Vedecká Konferencia v Topoľčiankách, 9. september 2022

Dátum konania: 
piatok, 9. september 2022
Miesto konania: 
Topoľčianky

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKOV

 

17.vedecká konferencia

venovaná pamiatke prof. emeritus MUDr. Rudolf Korec, DrSc.

9. september 2022, Kongresové centrum Topoľčianky

 

Zverejnené aj na www.diaslovakia.sk

Vyplnený registračný formulár zašlite najneskôr do 30.augusta 2022 na adresu:

SLS, Valéria Petrovičová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

alebo na e-mail: petrovicovaatsls.sk

Meno a priezvisko

 

 

Tituly:

 

 

Dátum narodenia :

 

 

ID v SLK / príslušnej komore

 

 

Zdravotnícke povolanie (lekár, sestra, iné):

 

 

Názov pracoviska:

 

 

Ulica a číslo:

 

 

PSČ mesto:

 

 

Mobil/telefón:

 

 

E-mail:

 

 

Upozornenie:  Účastník je povinný údaje  v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov  uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť,  presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Súhlas dotknutej osoby:  V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári  za účelom mojej účasti na   uvedenom odbornom podujatí.

Poučenie:  Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5  rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom,  ich opravu, výmaz,  obmedzenie spracúvania,  prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 52922019,  mailom na: clenskaatsls.sk.

 

Dátum:                                                         Podpis: