List z Európskej komisie ku zapísaniu diabetológie do Smernice 36/2005/EU

EURÓPSKA KOMISIA
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Služby na jednotnom trhu a digitalizácia 
Regulácia povolaní

Brusel
GROW/E5/bz
Ares(2020)7523456
Dr. Vlasta Kunová
Iba e-mailom:
vlasta.kunova19@gmail.com 


Predmet: Možný záznam v Prílohe V týkajúci sa diabetológie/endokrinológie

Vážená pani Dr. Kunová,
týmto odkazujem na Váš e-mail zo dňa 7. decembra 2020 a na Vašu následnú korešpondenciu z 20. a 25. januára 2021, ktorá bola zaevidovaná pod našim číslom Ares(2020)7523456. Vysvetľujete problémy, s ktorými sa stretávate na vnútroštátnej úrovni pri utváraní názoru, či vôbec a, ak áno, ako by mohol vyzerať záznam pre diabetológiu/endokrinológiu a súvisiacu odbornú prípravu v Prílohe.
Dovoľte mi stručne načrtnúť príslušné pravidlá EÚ o uznávaní odbornej kvalifikácie, zakotvené v Smernici 2005/36/ES (ďalej len „Smernica“). Táto smernica predstavuje európsky právny rámec uznávania odbornej kvalifikácie. Uplatňuje sa najmä v cezhraničných prípadoch, keď sa odborník snaží vykonávať svoju odbornú činnosť v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom získal svoju kvalifikáciu.
Napriek tomu však existuje aj uplatňovanie na čisto interné účely tejto Smernice, konkrétne ak obsahuje minimálne požiadavky na odbornú prípravu, ktoré sú členské štáty povinné dodržiavať, napríklad pre lekárov so základnou odbornou prípravou podľa článku 24 alebo lekárov špecialistov podľa článku 25.
V Článku 168 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa uvádza, že členské štáty majú právomoc regulovať povolania v sektore zdravotníctva podľa zásad nediskriminácie a proporcionality, ktoré sú zakotvené v Zmluvách. Z toho vyplýva, že je na jednotlivých členských štátoch, aby určili, za akých podmienok možno vykonávať lekársku činnosť s prihliadnutím na zásady nediskriminácie a proporcionality. Okrem toho je členský štát povinný zabezpečiť, v prípade potreby, aby príslušná odborná príprava bola v súlade s ustanoveniami vyššie uvedenej smernice.
Príloha V bod 5.1.2 Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií obsahuje názvy diplomov lekárskych špecialistov, vydávaných príslušnými orgánmi v štátoch EHP. Ide tu o generické názvy, ako je napríklad „diplom lekára špecialistu“ alebo „osvedčenie lekára špecialistu“ atď., v ich príslušných rodných jazykoch. Názvy týchto diplomov sú doplnené názvom príslušnej lekárskej špecializácie uvedenej v Prílohe V, bod 5.1.3. Napríklad ak ide o Írsko: osvedčenie lekára-špecialistu (časť 5.1.2) v odbore anestéziológia (časť 5.1.3).
V súčasnosti sa v bode 5.1.3 uvádza 55 kategórií lekárskych špecializácií. V každej z 55 kategórií lekárskych špecializácií sú odbory, do ktorých štáty EHP môžu pridať svoj záznam a uviesť tu názov špecializácie v príslušnom národnom jazyku (jazykoch), pre ktorú sa vydáva diplom a ktorá spĺňa minimálne požiadavky stanovené v Smernici. Ide pritom v podstate o požiadavky špecifikované v Článku 25 Smernice a o minimálnu dobu trvania stanovenú v Prílohe V, bod 5.1.3 pre každú lekársku špecializáciu.
Ak formálna odborná príprava v členskom štáte spĺňa tieto požiadavky, členský štát oznámi notifikáciou IMI podľa Článku 21a Smernice, že má byť doplnená do bodu 5.1.3. Tieto doplnenia Komisia zrealizuje delegovaným aktom, ktorý sa uverejňuje v Úradnom vestníku. Pred uverejnením Komisia dvakrát skontroluje, či vnútroštátne právne predpisy spĺňajú minimálne požiadavky stanovené Článkom 25 Smernice a dobu trvania odbornej prípravy.
Lekári so špecializáciou z tých členských štátov, ktoré majú záznam konkrétnej lekárskej špecializácie, môžu následne využiť automatické uznávanie diplomov vo všetkých členských štátoch, ktoré sú takisto uvedené v tej istej špecializácii, vrátane štátov EHP/EZVO a Švajčiarska.
Vytvárať osobitné špecializácie pre zápisy do príslušných stĺpcov lekárskych špecialít však štáty nie sú povinné. Z uvedeného vyplýva, že uznávanie kvalifikácie odborníkov pochádzajúcich z jedného zo štátov bez zápisu v Prílohe V, bod 5.1.3, sa uskutočňuje podľa všeobecného systému (pozri tiež Článok 10 písm. (d) Smernice).
Preto nemožno tvrdiť, ako ste naznačili Vy, že nenahlásenie lekárskej špecializácie je ako také (per-se) prekážkou využívania základných slobôd zakotvených v ZFEÚ a porušením práva Európskej únie, keďže v Smernice je upravená cesta uznávania za týchto okolností.
Ak to zhrniem, je na príslušných slovenských orgánoch, aby sami určili, či a ktorá špecializácia sa má uvádzať v Prílohe V, a ako tam má byť reflektovaná, t.j. vo Vašom prípade to, či sa diplom prezentuje ako iba ako diplom endokrinológie alebo iba diabetológie, alebo ako kombinovaný diplom endokrinológie a diabetológie, alebo ako dva samostatné diplomy, ktoré spoločne, či dokonca aj jednotlivo, umožňujú prístup k tej istej činnosti. Článok 25 Smernice nešpecifikuje takéto podrobné požiadavky na lekárske špecializácie. Ide teda v podstate o lekárske posúdenie, aká kombinácia odbornej prípravy by umožňovala prístup k činnosti príslušnej lekárskej špecializácie tak, aby bola vhodná ako položka do Prílohy V.
Komisia Vám preto nedokáže poradiť, ktorý prístup si zvoliť, ani posúdiť, či je prístup navrhnutý Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade s právnymi predpismi EÚ.
Pokiaľ ide o list pána Zsigmonda z 13. marca 2017, nebol radou ani odporúčaním novej notifikácie, ale v zásade Vám vysvetlil, že ak by ste chceli zrealizovať zmenu v Prílohe V pre diabetológiu/endokrinológiu, Slovenská republika by túto skutočnosť musela oznámiť prostredníctvom systému IMI, ako sa opisuje v uvedenom liste.
Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom oneskorenia notifikácie o tejto špecializácii, musím jednoznačne konštatovať, že neexistuje žiadna lehota, v rámci ktorej je členský štát povinný rozhodnúť, či takúto zmenu v Prílohe V oznámi. Odkaz, ktorý ste mi poslali vo Vašom e-maile z 25. januára 2021, sa týka konania o nesplnení povinnosti proti Slovenskej republike, kde platí dvojmesačná lehota odpovede na formálnu výzvu. Nemá to nič spoločné s oznamovacím postupom podľa článku 21a Smernice 2005/36/ES.
S ohľadom na skutočnosti uvedené vyššie ľutujem, že Vám nedokážem ďalej pomôcť vo Vašej žiadosti o radu.
Napriek tomu dúfam, že informácie uvedené v tomto liste Vám pomôžu.

S priateľským pozdravom,

Martin Frohn
Vedúci oddelenia
(elektronicky podpísaný)

Kontakt: Bernard Zaglmayer, Bernhard.Zaglmayer@ec.europa.eu, tel: 55711

Európska komisia, 1049 Brusel, BELGICKO - Tel. +32 2 2991111