Pozvánka na výročnú členskú schôdzu sekcie praktických diabetológov Slovenskej lekárskej spoločnosti dňa 14.apríla 2023, o 18:30hod, Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Dátum konania: 
piatok, 14. apríl 2023

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Návrh programu a voľba mandátovej komisie

3. Hlasovanie o programe schôdze

4. Voľba návrhovej komisie

5. Kontrola uznesení členskej schôdze 25.3.2022

6. Výsledky volieb nového výboru SPD SDS

7. Správa o činnosti SPD v minulom období

8. Správa o hospodárení

9. Plán činnosti

10. Diskusia

11. Správa mandátovej komisie

12. Návrh na uznesenie

13. Hlasovanie o uznesení

14. Záver