Riešenie zachovania samostatného špecializ. odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - Členská schôdza SDS dňa 29.11.2018, Kaskády, Sliač

Problém a otázka zachovania samostatnosti špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy sa otvorili pred troma rokmi z toho dôvodu, že diabetológia  nie je zapísaná  v Smernici EÚ a preto nemá automatické uznávanie kvalifikácie v EÚ. Táto skutočnosť sa preniesla aj do nášho právneho  predpisu pri transpozícii Smernice do Nariadenia vlády 296/2010.  Dlho trvajúca situácia  je príčinou názorových rozdielov, odrážajúcich sa aj do osobných vzťahov, čo ma veľmi mrzí a oslabuje to našu diabetologickú spoločnosť.

Pokúsim sa v stručnosti popísať ako prebiehal proces snahy o nápravu a samozrejme vás informovať o súčasnom stave riešenia, ktoré má dve stránky: 1. stránku politickú a 2. stránku právnu-legislatívnu.

Pôvodný návrh riešenia, na ktorom sa v roku 2015 dohodli zástupcovia katedier diabetológie a endokrinológie na stretnutí na MZ bol zameraný  vznik nového spoločného (spojeného) špecializačného odboru endokrinológia a diabetológia s tým, že jestvujúce  samostatné špecializačné odbory sa nechajú „na dožitie“. Právna analýza ukázala, že tento návrh, okrem tzv odborov „na dožitie“ by predstavoval zmenu najmenej  9 právnych predpisov SR, čo je otázka niekoľkých rokov a viedlo by to k tomu, že atestácia a etablovanie nových špecialistov by trvalo minimálne 15 rokov. Existujúci systém by sa tým mohol  destabilizovať  až deštruovať.

Druhé riešenie bolo navrhnuté začiatkom roku 2017  Komisiou EÚ, na ktorú sa v mene členskej základne SDS obrátili naši právnici. Komisia EÚ navrhla, aby sa diabetológia zapísala do Prílohy V (5.1.3)  Smernice EÚ  36/2005 s názvom: „Titles of training courses in specialised medicine“ do stĺpca s názvom endokrinológia. V apríli 2017 toto riešenie akceptoval Odbor vzdelávania MZ SR s tým, že sa predloží akreditačnej komisií MZ SR minimálny štandard špecializačného štúdia diabetológia rozšírený o kapitoly endokrinólogie. Výbor SDS podal aktualizovaný návrh minimálneho štandardu na AK MZ SR, avšak tento sa stretol so zásadným odmietnutím SES a akreditačná komisia odmietla jednať o našom návrhu.

Tretie riešenie navrhli predstavitelia  SDS a SES na stretnutí na MZ SR dňa 7.11.2017. Návrh znie na spoločné vzdelávanie v odboroch “Endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“, pričom oba odbory mali ostať samostatné ako aj ich kódy. Zástupcovia MZ SR sa vyjadrili, že v kompetencií MZ SR nie je možné  toto legislatívne garantovať.

Za účelom hľadať právne riešenie sa v máji toho roku (10.5.18 a 29.5.18 ) uskutočnili jednania zástupcov MZ, ÚDZS a NCZI a dohodli sa na tom, že budú hľadať riešenie a že je potrebné aktivovať pracovnú skupinu na tvorbu spoločného minimálneho štandardu, ktorá bola kreovaná ešte v r. 2015.

Advokátska kancelária zastupujúca SDS sa v apríli tohto roku (2018) obrátila na ÚDZS so žiadosťou, aby sa vyjadrili k tomu,  či a ako je legislatívne možné zachovať samostatné špecializačné odbory a kódy,  ak by vzniklo spoločné vzdelávanie. Odpoveď, ktorú sme obdržali potvrdila, že: citujem "Podľa súčasnej právnej úpravy je možné zachovať dva samostatné kódy zdravotníckej odbornosti pre špecializačné odbory "endokrinólogia " a "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"  len za predpokladu, že ostanú v prílohe č. 3 k NV č 296/2010 Z.z. zachované dva samostatné špecializačné odbory "endokrinológia" a "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy".

Súčasne sa urobila  komparatívna analýza slovenskej verzie prílohy V Smernice 36/2005 EÚ, ktorá ukázala, že sa jedná o nepresný preklad. Slovenský názov v súčasnosti znie: “Názvy špecializačných odborov v medicíne“, kým v angličtine, nemčine, francúzštine, polštine je obsah rovnaký ako v angličtine: Titles of training courses in specialized medicine. Na základe nášho upozornenia o tejto chybe, ktorá sa týka nielen diabetólogie, ale všetkých špecializačných vzdelávaní sa iniciovala v EK oprava tejto chyby. Európska komisia na náš podnet začala konanie o zmene názvu a ďalšie informácie dostaneme vo februári 2019. Opraví sa to delegovaným aktom a nie rozhodovaním v EÚ parlamente. Tento návrh právneho riešenia prijali aj zástupcovia SES a súhlasili s tým, že pri jeho realizácií budú obe spoločnosti jednať spoločne a pri jednaniach ich bude zastupovať právnik SLS.
Na pôde MZ SR bude dňa 5.12.18 rokovanie o vytvorení spoločného vzdelávania  "endokrinológia a diabetólogia, poruchy látkovej premeny a výživy". Tento proces bol spustený v r. 2015, následne v r. 2017 a bude pokračovať bez ohľadu na to, ako sa my dnes dohodneme. SDS ako organizačná zložka SLS má iba poradný hlas pri rozhodovaní MZ SR.

    Ak schválime riešenie, na ktorom sa dohodli zástupcovia SDS a SES pred rokom a ktoré schválil výbor SDS na svojom zasadnutí dňa 14.9.2018,  budeme môcť ovplyvňovať ďalšie jednania na MZ SR. Taktiež budeme môcť ovplyvňovať postoje a jednanie SES, lebo sme pripravili podmienky pre podpísanie spoločného prehlásenia o budúcej spolupráci (memorandum) a dohodli sa na spoločnom právnom zastúpení. Dokonca môžeme dosiahnuť stav taký, ako keby diabetológia bola už zapísaná v prílohe V Smernice 36/2005 EÚ. Ak neprijmeme riešenie a dohodu s SES, nebudeme môcť ovplyvňovať procesy a tieto budú prebiehať mimo nás.

Dnešná členská schôdza SDS bola zvolaná preto, lebo podľa Stanov SDS iba členská základňa môže dať mandát na vytvorenie spoločného vzdelávania v študijnom odbore "endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"  pre samostatný špecializačný odbor endokrinológia  a samostatný špecializačný odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Zachovaním samostatnosti obidvoch špecializačných odborov sa zachová samostatnosť kódov, ambulancií a odborných spoločností.

Náš návrh obsahuje
      a) rýchle  a efektívne právne  riešenie
      b) nie je potrebné prijať  zásadné legislatívne úpravy na vnútroštátnej úrovni
      c) vychádza z návrhu Komisie EÚ
      d) zbližuje stanoviská diabetológov aj endokrinológov
Preto je potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s týmto riešením zdvihnutím ruky:

doc.MUDr.K. Rašlová, CSc.               Členská schôdza SDS dňa 29.11.2018, Kaskády