Samostatný odbor diabetológia – stručná história šiestich rokov, marec 2022

V roku 2015 vznikla iniciatíva (Stanovisko odborníkov – Doničová, Ilavská Korecová,  Rašlová, Sirotiaková, Suchožová, Vohnout –  ku transpozícií Smernice 36/2005/EU o uznávaní diplomov... do Nariadenia vlády 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania...) za zachovanie samostatnej diabetológie. Podpisová akcia, ktorú podpísalo 1592 zdravotníkov aj pacientov, bola odoslaná Ministerstvu zdravotníctva SR a Národnej rade SR.

Iniciatíva reagovala:

  1. Na návrh prof. Payera na vytvorenie nového spojeného špecializačného odboru endokrinológia a diabetológia s tým, že existujúce samostatné odbory a ambulancie sa nechajú dožiť. Tento návrh sa už vtedy prerokúval na MZ SR.  
  2. Na transpozíciu uvedenej Smernice EÚ 36/2005/EU do uvedeného Nariadenia vlády 296/2010.

V práci iniciatívy pokračovala Legislatívna rada SDS, ktorá vznikla uznesením plenárnej schôdze SDS dňa 25. mája 2016 v Košiciach. Členovia rady boli Doničová, Fábry, Kolenyi, Némethyová, Rašlová, Schroner, Suchožová a všetci aktívne pracovali na záchrane samostatnej diabetológie. Výbor SDS podpísal zmluvu s advokátskou kanceláriou, ktorá poverila riešením odborníka na právo EU doc. Vlastu Kunovú, ktorá je t. č. členom Legislatívnej rady súčasnej vlády. Advokátska kancelária sa zúčastnila viacerých rokovaní na MZ SR, napísala množstvo stanovísk, iniciatív a podaní. Doc. Kunová komunikovala so smernicovým oddelením Európskej komisie a získali sme stanoviská Komisie EÚ, z ktorých vyplýva, že zapísanie diabetológie do Smernice je zo strany EK priechodné. 
Nový výbor ihneď po nastúpení do funkcie inicioval stretnutie s predsedom SES prof. Jurajom Payerom, ktorý bol oboznámený s pohľadom SDS na spoločné vzdelávanie. Po viacerých stretnutiach sme dospeli k riešeniu: Spoločný študijný program a zachovanie doterajších samostatných špecializácií, kódov a ambulancií. Celý text je na www.diaslovakia.sk. Túto Dohodu podpísali: Payer, Lazurová, Schroner, Rašlová, schválil ju výbor SDS a dňa 29. 11. 2018 členská schôdza SDS všetkými prítomnými okrem troch členov. 
Vyjednávacia pozícia na MZ SR sa zhoršila, keď v auguste 2019 odvolali hlavnú odborníčku pre diabetológiu MUDr. Z. Némethyovú z dôvodu, „že jej skončil mandát“. Ten však mal právoplatnosť až do roku 2023. SDS bola vyzvaná navrhnúť nového hlavného odborníka. Keďže MUDr. Némethyová odmietla opätovne prijať túto funkciu, výbor SDS jednohlasne nominoval za kandidáta doc. Schronera. Avšak náš návrh nebol na MZ SR akceptovaný.
Nový hlavný odborník začal obhajovať vznik spojeného špecializačného odboru s jedným špecializačným kódom. Dohoda s endokrinológmi sa opakovane prerokúvala na ministerstve a čím ďalej, tým viac sa spochybňovalo jej riešenie.

Až po nástupe ministra zdravotníctva MUDr. V. Lengvarského sme boli nielen vypočutí, ale minister akceptoval návrh SDS na hlavného odborníka a  po dvoch rokoch bol menovaný doc. Schroner.
Na stretnutí s pánom ministrom, ktoré sa konalo  22. 6. 2021 dostal dokumentáciu potrebnú pre návrh na zapísanie samostatnej diabetológie do Smernice EU a taktiež dohodu podpísanú medzi SDS a SES, ktorú 29.11.2018 schválila členská schôdza SDS, lebo oba spôsoby zapísania do Smernice 36/2005/EU sa nevylučujú.

Posledné rokovanie na MZ SR sa uskutočnilo dňa 24. 2. 2022. Cieľom stretnutia bola realizácia Dohody medzi diabetológmi a endokrinológmi z roku 2018: „spoločný študijný program Diabetológia a endokrinológia za podmienky, že sa  zachovajú doterajšie samostatné špecializačné odbory, kódy, ambulancie, bez toho, aby vznikol nový spoločný kód.“
Zdalo sa, že konečne po piatich rokoch sa dosiahne konsenzus. Nepodarilo sa to, lebo riaditeľka Odboru vzdelávania vyslovila názor, že VšZP nemôže dať dva špecializačné kódy, keď ide o jeden diplom o spoločnom štúdiu. 
My sme MZ SR následne poslali dôkaz o tom, že ÚDZS pridelil tri kódy (001 pre vnútorné lekárstvo, 064 endokrinológiu a 050 diabetológiu) na základe jedného diplomu spojeného študijného programu zo zahraničia.  
Ďalej sme priložili list predsedu Českej diabetologickej spoločnosti prof. Škrhu, že v ČR sa poskytujú na jeden spoločný diplom špecializačného štúdia diabetológia a endokrinológia dva samostatné kódy a tiež nemajú spoločný kód.
Navrhli sme, aby MZ SR vydalo rozhodnutie alebo nariadenie ministra zdravotníctva o vytvorení spoločného študijného programu diabetológia a endokrinológia, pričom sa  zachovajú samostatné doterajšie špecializačné odbory, kódy a ambulancie. Po predložení diplomu o spoločnom špecializačnom štúdiu ÚDZS vydá oprávnenie na vykonávanie zdravotnej starostlivosti pridelením dvoch kódov 050 a 064.  Uviedli sme, že je  dôležité, aby sa dodržalo toto znenie, aby sa nezabudlo na to, čo je podmienkou pre vznik spoločného študijného programu.

Čakáme na odpoveď a veríme, že sa po šiestich rokoch dočkáme spravodlivosti.

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., zapísané v marci 2022